Vlada TK dala saglasnost na Sporazum o utvrđivanju plate, toplog obroka i regresa za policiju

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Prema ovom Sporazumu plaća za sve službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će tokom 2022. godine biti obračunavana po osnovici u visini od 305,00 KM, te će imati pravo na topli obrok u visini od 10 KM po izrađenom danu.

Regres će biti isplaćen u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a polovinom 2022. godine će, nakon sagledavanja stanja prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona 2022. godine, biti nastavljen socijalni dijalog Vlade TK sa sindikatom. Također, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona