Unapređenje rada kantonalnih inspektora u TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

Naime, zbog specifičnosti poslova i kvalitetnije organizacije unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove neophodno je pristupiti izmjeni i dopuni postojećeg zakona, kojim će se, između ostalog, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, te precizirati pojedine odredbe zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Takođe, na sjednici je Vlada dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Prema tom sporazumu, plaća za sve službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će tokom 2022. godine biti obračunavana po osnovici u visini od 305,00 KM, te će imati pravo na topli obrok u visini od 10 KM po izrađenom danu. Regres će biti isplaćen u iznosu od 50 posto prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju budžeta TK za 2022. godinu, a polovinom 2022. godine će, nakon sagledavanja stanja prihoda u budžetu tog kantona, biti nastavljen socijalni dijalog Vlade TK sa sindikatom.

Također, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U cilju implementacije Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kojeg su Vlada i reprezentativni sindikat zaključili polovinom decembra prošle godine, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja, saopćeno je iz Vlade TK.

Vlada TK poništila je Odluku kojom je data saglasnost na imenovanje Muniba Efendića na poziciju direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.

Upravni odbor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK je zadužen da preispita Odluku kojom je Munib Efendić imenovan za direktora ove javne ustanove, kazao je premijer TK Kadrija Hodžić, pojašnjavajući Odluku kojom je Vlada kantona poništila ranije datu saglasnost za imenovanje direktora ovog zavoda.

-Naknadno je utvrđeno da imenovani ne ispunjava uslove zbog starosti, odnosno, da ima više od 65 godina. Komisija koju je imenovao Upravni odbor je sačinila listu kandidata koji su se prijavili na konkurs, koji dakle ispunjavaju uslove, a ovo je bio jedini kandidat, naveo je prof.dr.Kadrija Hodžić, premijer TK.

Prmijer Hodžić smatra da je ta komisija bila dužna utvrditi da li kandidat ispunjava uslove predviđene konkursom.

-Vlada TK je odmah po saznanju da kandidat ne ispunjava jedan od predviđenih uslova poduzela aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja. Putem resornog ministarstva Vlada je zatražila od Upravnog odbopra ove ustanove da preispita ranije donesenu Odluku, naglasio je premijer Hodžić.

Između ostalih, donesene su i odluke o prijenosu stalnih sredstava čime je u potpunosti okončan projekat remedijacije industrijske zone Fabrike koksa – pogon Fenola Lukavac Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Naime Ministarstvo je i odabralo najpovoljnijeg ponuđača, te nakon realizacije projekta, namjenska sredstva, u ukupnom iznosu od 166.000,000 KM, dodijeljena od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, danas prenijelo kao stalna sredstva kod Global Ispat Koksna industrija d.o.o. Lukavac.