Unaprjeđenje sistema državne službe: Predlaže se osnivanje Žalbenog vijeća Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj 46. vanrednoj sjednici, zbog otklanjanja uočenih nedostataka i preciznijeg definisanja pojedinih instituta, kao i preciziranja odgovarajućih procedura, Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Pored navedenog, a imajući u vidu dugotrajnost postupaka koji se vode pred Odborom za žalbe FBiH, ovim izmjenama predviđa se i osnivanja Žalbenog vijeća Tuzlanskog kantona kao drugostepenog organa koje će odlučivati po žalbama namještenika o pravima iz radnog odnosa.

Kao kanton sa najviše lokanih zajednica imamo i najveći broj postupaka pred Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH, a sporost u odlučivanju ovog organa na federalnom nivou umnogome otežava i čini rad organa i institucija u Tuzlanskom kantonu manje efikasnim.

Osnivanje kantonalnog tijela koje bi bilo nadležno za rješavanje žalbi iz i po osnovu radnog odnosa, doprinijeti će bržem odlučivanju i efikasnijem radu kantonalnih organa i organizacija.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK