Smanjen ukupni dug Federacije BiH

Federalna vlada usvojila je u četvrtak informaciju o dugu Federacije BiH u četvrtom tromjesečju 2017. godine kada je, po osnovu vanjskog duga, ukupno angažirano 92.491.022,54 maraka.

Prema tečaju na dan povlačenja, stvarna vrijednost povučenih sredstava iznosi 93.194.322,86 maraka. Tijekom ovog tromjesečja po osnovu vanjskog duga nije bilo novougovorenih kredita za Federaciju BiH. Istodobno je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 243.400.610,36 maraka, od čega se 222.425.542,49 maraka ili 91,38 posto odnosilo na otplatu glavnice, a preostalih 20.975.067,87 maraka ili 8,62 posto isplaćeno je za kamate i takse.

Planirano servisiranje vanjskog duga za četvrto tromjesečje iznosilo je 214.691.845,20 maraka, dok je stvarna realizacija u odnosu na plan bila veća za 13,3 posto.

Vanjski dug je na kraju posljednjeg prošlogodišnjeg tromjesečja iznosio 4.739.373.174 maraka ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 146.278.993 maraka ili za tri posto.

Kako je priopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, Federacija BiH je u 2017. godini isplatila u potpunosti pripadajući dio duga po osnovu obveznica Serije A, Londonskog kluba kreditora. Krajnji rok dospijeća amortizirajućih obveznica Serije B Londonskog kluba kreditora je prosinac 2021. godine.

Kad je riječ o unutarnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 maraka. Unutarnji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio je 866.213.380 maraka (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 milijuna maraka ili 0,67 posto.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (vanjski i unutarnji) je na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 maraka i manji je od duga u proteklom tromjesečju za 148,85 milijuna maraka.

Današnja informacija bit će objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva financija radi informiranja, a bit će dostavljena i Parlamentu FBiH, navodi se u priopćenju.

(Fena)