Potpisan kantonalni Protokol za zaštitu djece od prosjačenja

Potpisani Protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u TK, daje hodogram postupanja svih nadležnih isntitucija koje su uključene u sistem zaštite djece, ali daje i način na koji nadležne institucije trebaju da postupaju u prvenciji, ali isto tako i u konkretnim slučajevima prosjačenja i eksploatacije djece. Tuzlanski kanton je na ovaj način pozitivan primjer prakse za cijelu Federaciju BiH, jer dosadašnja praksa pokazala je da je njegovom primjenom smanjen ovaj vid ekpsloatacije djece na području TK.

„Svakako da je ovaj revidirani protokol jedan od vrlo značajnih strateških dokumenata kojim TK pokazuje socijalnu osjetljivost i društevnu odgovornost jednoj od najugroženijih kategorija, a to su djeca u ovom slučaju su djeca koja su žrtve eksploatacije” rekao je Esad Džidić, ministar za rad socijalnu politiku i povratak TK.

Veoma je bitno da smo sad i definisali i jednu širu saradnju, da znamo kako na konkretan način djelovati ukoliko nastavno osoblje prepozna kroz djece takve slučajeve. Budući da škole za djecu predstavljaju drugi dom budući da su i sami nastavnici veoma bliski i uključeni u rad sa djecom, veooma je bitno da i oni znaju na koji način djelovati u ovakvim situacijama” istakao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

Smanjenju pojave prosjačenja djece i svakog drugog vida eksploatacije, svakako da veliki doprinos mogu dati sami građani, koji su ovom prilikom pozvani na saradnju, kako bi smo zaštiti naše najmlađe sugrađane.

Ovo nije represivni klasični oblik djelovanja policije i da ne smatraju da ovim činom, čine nešto što bi na određeni način imalo represivni dio prema ovoj ugroženoj djeci, nego se na ovakav način davanjem informacija i svih drugih saznanja pomaže u dijelu da se ta djeca zaštite” poručio je Midhat Dobrnjić, minsitar unutrašnjih poslova TK

Potipisivanjem Protokola na Dan ljudskih prava još jednom je pokazana opredijeljenost, ka razvoju sistema i usluga podrške i zaštite prava djece, posebno djece u riziku od prosjačenja i drugih oblika eksploatacije.U svemu ovome jako je bitna saradnja vladinog i nevladinog sektora.

Nevladin sektor ima ulogu u prevenciji, ali isto tako i u proaktivnoj identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljduima i ono što je za nas najvažnije jeste zaštita djece, koja su nažalost, već postale žrtve trgovine ljudima. Nevladin sektor će u okviru tog sistema zaštite, prije svega pružiti uslugu zbrinjavanja djece smještaj djece, koja su žrtve ,ali i ono što je značajano naglasiti je reintegracija djece nakon izlaska iz sigurnih kuća. ” rekla je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „Zemlja djece“ u BiH

Ovim Protokolom definisano je i osnivanje Lokalnih timova u gradovima i općinama TK, a na inicijativu Udruženja „Zemlja djece“ već ranije je potpisano šest lokalnih Protokola, odnosno šest općina/gradova u našem kantonu je uspostavilo lokalne mehanizme na suzbijanju ove pojave, a što je u skladu sa državnom Strategijom borbe protiv trgovine ljudima. Izrada Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u TK dio je projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH“, koji se implementira od strane World Vision BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država.

(RTV Slon)