Održana 18. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatrani izvještaja o poslovanju javnih preduzeća

U četvrtak, 19.5.2022. godine, u gradskoj upravi Tuzle, održana je 18. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle.

Sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, a na sjednici su razmatrani materijali u funkciji pripreme sjednice Gradskog vijeća Tuzle.

Pored izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća za 2021. godinu, čiji je osnivač Grad Tuzla (JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla, JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o. Tuzla i JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla) i izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova za 2021. godinu, čiji je osnivač Grad Tuzla, (JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla i JU Dom penzionera“ Tuzla), na sjednici su razmatrani nacrti dokumenata vezanih za izvršenje Budžeta Grada Tuzle: Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-31.12.2021. godine, Izvještaj korištenja sredstava Tekuće rezerve za period 1.1.-31.12.2021. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-31.3.2022. godine, Izvještaj korištenja sredstava Tekuće rezerve za period 1.1.- 31.3.2022. godine, kao i  Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period od 1.1. do 31.12.2022. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i dr.

Kolegij gradonačelnika je utvrdio nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod” u Tuzli i nacrt Odluke o provođenju Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod” u Tuzli, kao i prijelog Odluke o  pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline „Stra kasarna – kampus Univerziteta u Tuzli“.

Utvrđen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Tuzla. Na prijedlog Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, utvrđeni su prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, odnosno za zaključenje ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Grada Tuzle. Razmatran je prijedlog Odluke o uspostavi i načinu vođenja adresnog registra i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i utvrđivanja kućnih brojeva objekata i zemljišta u gradu Tuzli,  prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova I drugi materijali.

U vezi sa razmatranjem izvještaja o radu I poslovanju preduzeća I ustanova za 2021. Godinu, čiji je osnivač Grad Tuzlas, pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Zijad Lugavić je rekao: „Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika, direktori preduzeća i ustanova su prezentirali izvještaje o radu i poslovanju za 2021. godinu. Tu se naime radilo o izvještajima o radu i poslovanju JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla, JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o. Tuzla, JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla, te dvije ustanove JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla i JU Dom penzionera“ Tuzla. Nakon prezentovane informacije, mi kao služba smo konstatovali da su svi izvještaji urađeni u skladu sa metodologijom koju je odredilo Gradsko vijeće Grada Tuzle. Ovi izvještaji su upućeni dalje na proceduru prema Gradskom vijeću kao osnivaču, koje će razmatrati izvještaje o radu ovih preduzeća.

Osim što su izvještaji urađeni u skladu sa metodologijom, možemo reći da su preduzeća koja su prezentovala svoje izvještaje na današnjem Kolegiju u prošloj godini iskazala  pozitivan finansijski rezultat, a što je ogledalo njihovog rada i truda, kao  menadžmenta, i svih uposlenika javnih preduzeća i ustanova.”

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije, Suada Isaković, osvrnula se na izvještaje o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-31.12.2021. I za period 1.1.-31.3.2022. godine, kao i na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period od 1.1. do 31.12.2022. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu.

“Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je set dokumenata vezano za Budžet Grada Tuzle. Na dnevnom redu su bili materijali koji će se razmatrati i na sjednici Gradskog vijeća Tuzle, a radi se o Izvještaju Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, te Izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prva tri mjeseca ove kalendarske budžetske godine i izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, odnosno rebalansu Budžeta. Što ste tiče izvršenja Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, reći ću nekoliko karakteristika, a to je da od ukupnog planiranog Budžeta u prošloj godini, koji je iznosio oko 69.000.000,00 KM na raspolaganju je Grad imao 65.523.000,00 KM. U strukturi tako prikupljenih sredstava u Budžetu, prikupljeni primici i prihodi u toku kalendarske godine iznosili su 54.200.000,00 KM. U 2021. godinu unijeli smo suficit iz 2020. godine, ili višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.600.000,00 KM. Također, imamo prenesena sredstva neutrošenog namjenskog kredita za put Mandići, koji već nekoliko godina, nažalost, stoji neutrošen u Budžetu iz razloga nerješavanja imovinskih odnosa , odnosno određenih stvari sa Rudnikom soli. U tom iznosu od 65 miliona realizovanih sredstava imamo i sredstva kredita za groblje Drežnik, u iznosu od 1.109.000,00 KM. Inače, kredit odobren za ovaj projekat je 3.000.000,00 KM i za sada je potrošeno 1.109.000,00 KM.

Ova sredstva su utrošena u skladu sa usvojenim Budžetom i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta. Najviše sredstava u prošloj godini izdvojeno je za finansiranje nadležnosti četiri gradske službe, a u pitanju su Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Služba civilne zaštite i Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Ove četiri službe su ukupno iz Budžeta u prošloj godini realizovale 53.563.659,00 KM ili 77,55% od ukupno potrošenih sredstava. Ovaj izvještaj ide na sjednicu Gradskog vijeća na razmatranje i usvajanje.

Što se tiče izvještaja Budžeta za prva tri mjeseca ove godine, to je obaveza koja je proistekla iz Zakona o Budžetima FBIH da svi nivoi vlasti tromjesečno zakonodavno tijelo izvještavaju o izvršenju Budžeta. Naš Budžet za ovu godinu je donesen u decembru prošle godine i planiran je u iznosu od 68.685.000,00 KM. U prva tri mjeseca ove godine raspolagali smo sa 25.600.000,00 KM, od toga smo u prva tri mjeseca prikupili 14.500.000,00 KM, iz prethodne godine unijeli u Budžet neutrošenih 10.500.000,00 KM, i opet prenijeli sredstva za put u Mandićima u iznosu od 500.000,00 KM. Gradsko vijeće će razmatrati ovaj Izvještaj. Što se tiče ostvarenja prihoda, oni idu kako su i planirani za ovu godinu.

Na dnevnom redu bio je i rebalans Budžeta za 2022. godinu. Potrebno je da Gradsko vijeće rasporedi višak prihoda u Budžetu za 2022. godinu, jer je jedino ono ovlašteno da to uradi. Višak proihoda od 3.271.000.000,00 KM se može rasporediti u Budžetu za finansiranje bilo koje namjene iz nadležnosti Grada. Gradonačelnik, kao zakonski predlagač ovog dokumenta je u saradnji sa gradskim službama i iskazanim potrebama za određene namjene predložio da se od ovog iznosa najviše sredstava usmjeri za oblast komunalne strukture, što iznosi 1.761.000,00 KM. Ono što nije bilo u Budžetu, a predloženo je ovim rebalansom je sanacija gradske jezgre grada, u iznosu od 280.000,00 KM. Također, predloženo je da se sredstva planirana za izgradnju pokretnih stepenica preusmjere u gradnju gradskog groblja. Predloženo je da se sredstva za pružanje jednokratne novčane pomoći uvećaju za 100.000,00 KM, za rad Javne kuhinje za dodatnih 40.000,00 KM, te da se povećaju sredstva za kulturne i sportske manifestacije, pojasnila je Suada Isaković.