Nabavka računarske opreme u javnim zdravstvenim ustanovama u TK

Vlada je dala saglasnost na Program dodjele sredstava za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona.

Za ovu namjenu Vlada je osigurala 600.000 KM čime će se osigurati nabavka ukupno 240 računara za ove namjene. Kako bi se pojednostavio i ubrzao proces nabavke računarske opreme zajedničku javnu nabavku će provesti Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Programom je utvrđen način i postupak dodjele sredstava javnim zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na području TK, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Zavodu za javno zdravstvo TK a na ime nabavke računarske opreme neophodne u procesu implementacije integrisanog informacionog sistema na području TK.

Cilj Programa je da osigura dodatnu računarsku opremu sa neophodnim tehničkim karakteristikama za kvalitetno funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a u zavisnosti od potreba zdravstvenih radnika i nivoa zdravstvene zaštite kao i sigurnosti korištenja podataka u zdravstvenom informacionom sistemu.