Značajno povećana sredstava za podršku tjelesnoj kulturi i sportu

Imajući u vidu da je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu za 20% povećala ukupno planirana sredstva za oblast tjelesne kulture i sporta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu. Prema usvojenim izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 2.874.000.00 KM.

Od ovog iznosa za tekuće transfere neprofitnim organizacijama sredsstva su uvećana za 129.000 KM, te je sada za ovu namjenu je 979.000,00 KM. Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od planirano je 750.000,00 KM, što ukazuje na uvećanje sredstva za 100.000,00 KM. Za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano je 500.000,00 KM, što je za 150.000,00 KM više u odnosu na inicijalno planirana sredstva. Za kapitalne transfere javnim preduzećima planirano je povećanje od 50.000 KM, te sredstva za ovu namjenu sada iznose 250.000,00 KM. Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 200.000,00 KM, što je uvećanje za 50.000,00 KM.