Za mala i srednja preduzeća i obrtnike podrška od 185.000 KM

Vlada je danas donijela više dokumenata kojim se preciziraju oblici, iznosi, te kriteriji i postupci raspodjele sredstava predviđenih za podršku privredi. Utvrđeni su program, uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu 185.000,00 KM, koliko je u Budžetu TK za 2018. godinu predviđeno na poziciji „Podrška razvoju Kantona“.

Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 90.000,00 KM, za subvencije javnim preduzećima 65.000,00 KM, tekuće transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM, dok je za ugovorene i druge posebne usluge predviđeno 20.000,00 KM. Kako bi se u što skorije vrijeme krenulo i sa implementacijom ovih sredstava Vlada je dala i saglasnost na uslove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije malim i srednjim preduzećima i obrtnicima za nabavku opreme i alata. Za realizaciju ovih programa planirano je po 20.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati u traženom iznosu, a maksimalan iznos je do 3.000,00 KM, odnosno do 1.500,00 KM za obrtnike.

Kao oblik pomoći, a imajući u vidu iskazani interes poslodavaca, Vlada je danas dala i saglasnost na uslove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače, a u cilju njihovog zapošljavanja. Nepovratna sredstva, koja su za ovaj program predviđena u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM namijenjena su isključivo za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificiranog zavarivča, uz obavezu poslovnog subjekta koji ostvari pravo na dodjelu sredstava po ovom programu da osobu čija se dokvalifikacija/prekvalifikacija sufinansira, zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

Imajući u vidu neophodnost certificiranja privrednih subjekata, a u cilju njihove konkurentnosti na tržištu, Vlada je danas dala saglasnost na ulove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje (refundaciju) troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda javnim preduzećima sa sjedištem na prostoru Tuzlanskog kantona. Za ovaj program planirano je ukupno 65.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati u iznosu od 80% priznatih troškova utrošenih za ove namjene, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po jednom korisniku.

Kada su u pitanju transferi neprofitnim organizacijama, po 5.000,00 KM je namijenjeno za podršku obrtničkim komorama i za  sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa.