Vlada TK: Više od 9 miliona KM za ulaganja u vodoprivredu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Ukupna ulaganja u vodoprivredu Programom za 2017. godinu planirani su u iznosu od 9.186.172,00 KM, što uključuje neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda i projekciju prihoda za 2017. godinu.

Ovim Programom utvrđuju se prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2017. godinu. Prema federalnom Zakonu o vodama, prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji pripadaju Kantonu, koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata, zaštitne objekte, objekte za odvodnjavanje, objekte za iskorištavanje voda, te objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama – izrada tehničke dokumentacije i dr, u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima, projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja, u skladu sa Odlukom o kriterijima. Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu kandidovanih projekata od strane grada, odnosno općina.

Vlada je donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Ovim programom određuje se visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za ove namjene Vlada je ove godine planirala 3.300.000,00 KM, što je za oko 230.000,00 KM više nego što je to planirano prošle, 2016.godine, čime se želi dati dodatni poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području našeg kantona. Prema Programu Vlada će podržavati tri modela: poljoprivrednu proizvodnju, animalnu proizvodnju i kapitalna ulaganja za nabavku nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji,izgradnju sistema protivgradne zaštite i izgradnju sistema za navodnjavanje u cilju podizanja nivoa tehničko tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava i u oblasti prehrambene industrije.

Također, donesen je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u roku od 60 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. U ovom materijalu potrebno je urediti postupanje po rješenjima nadležnih općinskih službi o odobrenim novčanim podrškama i sačinjenom obračunu po modelima novčanih podrški u slučaju prekoračenja, odnosno odobravanja iznosa većeg od obima koji je propisan Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Također, potrebno je precizirati i odredbe vezane za rokove postupanja nadležnih općinskih službi koji će osigurati da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom roku koji je predviđen Zakonom, izvrši potrebne provjere, te se rješenja o odobrenim novčanim podrškama najkasnije do 31. decembra u godini dostavi Ministarstvu finansija na isplatu, odnosno blagovremeno računovodstveno knjiženje odobrenih iznosa. Osim navedenog, potrebno je predvidjeti i zaštitni mehanizam u slučaju neopravdanog nepostupanja u propisanim rokovima kao i odobravanja iznosa većeg od planiranog, na način da će se isplata većeg iznosa, odnosno cijelog iznosa u slučaju kašnjenja izdavanja rješenja, isplatiti na teret općinskog budžeta. Istovremeno traženim izmjenama Zakona potrebno definisati obavezu lokalnih zajednica da prilikom obrade podnesenih zahtjeva uvažavaju i ugovore o zakupu zemljišta, koje poljoprivrednici zaključuju sa stečajnim upravnicima ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim zakonskim i podzakonskim aktima.