Vlada TK : Utvrđen Nacrt Budžeta za 2022. godinu

Suočavanje sa izazovima rasta cijena i produžetak korona krize neki su od razloga zbog čega je 2022. godina u potpunosti neizvjesna, a projekcijama Federalnog ministarstva finansija, Vlada TK utvrdila je Nacrt Budžeta za 2022. godinu kao najvažniji akt u radu djelovanja Vlade TK.

Kako se radi o dokumentu u formi nacrta, u narednom periodu planirana je i javna rasprava u okviru koje će ovaj dokument doživjeti i određene korekcije shodno procesima koji su u toku, a koji će svoje refleksije imati i na kantonalni budžet za 2022.godinu.

U Javnoj raspravi ćemo svjesni toga, pokušati povećati stavke za poticaje poljoprivredi i privredi i da povećamo robne rezerve. Te dvije stvari su po nama ključne koje će opredjeljivati stabilnost TK u 2022. godini”, istakao je premijer Tuzlanskog kantona, Kadrija Hodži. 

Nacrtom je predviđeno da prihodi, primici i finansiranje u Budžetu TK za 2022. godinu ukupno iznose 460,5 miliona KM, a rashodovna strana Budžeta uravnotežena je sa prihodima. Također, predviđeno je i 2,3 miliona KM za socijalna izdvajanja koja će pokazati socijalnu osjetljivost Budžeta.

“Drugo što ćemo pokušati jeste da iako smo to i u ovom Budžetu robne rezerve povećali za 80%, u odnosu na ove prethodne periode, ovu stavku ćemo još osnažiti”, dodaje Hodžić.

U oblasti unutrašnjih poslova predviđena su povećanja za 5,5 miliona KM, a u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je povećanje za 1,6 miliona KM. Nacrtom Budžeta TK uvećana su i sredstva za nabavku udžbenika za još jedan razred u oblasti obrazovanja.

Ukupan Budžet za iduću godinu predviđen u Nacrtu iznosi 460,5 miliona što je za 12,5 miliona više u odnosu na posljednji rebalans kojeg smo imali prošlog mjeseca. Za socijalna izdvajanja dodatnih 2,3 miliona KM nalaze se u Nacrtu Budžeta za 2022. godinu”, kazao je Vedran Lakić, ministar finansija Tuzlanskog kantona. 

Završetak objekta Muzičke škole jedan je od projekata za koji će u Budžetu biti izdvojeno 600.000 KM, a za za projekte podrške mladima planirano je povećanje za 120.000 KM, te su predviđena sredstva i za sport i izgradnju sportske infrastrukture.

Također, boračka populacija smatrajući da je izuzetno potrebno uvećati sredstva, sada smo dosegli 20 miliona KM za boračku populaciju. Vlada TK je opredijeljena da trebamo uvesti model “tax free” u narednoj godini i za taj sistem smo izdvojili 500.000 KM, što znači da se opredjeljujemo za pomoć privredi”, dodaje Lakić. 

Sredstva za pomoć ugostiteljstvu i sektoru prijevoza, kao i za izradu Strategije za razvoj turizma neke su od tačaka koje su uvrštene u Nacrt Budžeta, a u narednom periodu planirana je i javna rasprava u okviru koje će doći do određenih korekcija shodno procesima koji su u toku.

Kada je u pitanju turizam predvidjeli smo sredstva za pomoć ugostiteljima, kao i sektoru prevoza kao što je to bilo i u ovoj godini, a također smo planirani i izradu Strategije za razvoj turizma TK koja će nas dalje opredijeliti u ovoj oblasti. Moram napomenuti da se ovdje radi o Nacrtu Budžeta, da nam sliejdi Javna rasprava da smo već svjesni određenih rashoda koje bismo trebali u narednom periodu uvećati”, zaključio je ministar finansija TK, Vedran Lakić. 

Zbog preciziranja odredbi ranije donesene Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila i dopunila ranije donesenu Uredbu. Prema ovim izmjenama i dopunama Agencija za državnu službu FBiH će nastaviti proceduru objave i provođenja javnog konkursa.