Vlada TK uputila Inicijativu za izmjene Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada je danas prihvatila Inicijativu za izmjene Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopunu Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, te ih uputila Vladi Federacije BiH i resornom federalnom ministarstvu. Kako se u inicijativi navodi, prema trenutno važećem zakonu i pravilniku, zdravstveni radnik stavljen u diskriminatorski položaj u odnosu na druga zanimanja gdje su neke profesije slobodne u neograničenom vremenu i broju poslodavaca u obavljanju privatnog rada-tzv. dopunski rad.

Prema važećem zakonu, ljekari se stavljaju u još teži materijalni i socijalni položaj nego u kom se nalaze i na taj način ih se samo podstiče da razmišljaju o odlasku i napuštanju BiH zbog neadekvatnog vrednovanog rada i zabrane propisane zakonom da sami zarade svojim radom. Njima se ne dozvoljava da svojim radom zarade a poznato je da ni ustanova u kojoj su zaposleni nije u mogućnosti isplatiti im platu kakvu ova struka zaslužuje. Poslodavac ustanove u kojoj je zaposlen zdravstveni radnik koji obavlja dodatnu djelatnost dužan je spovoditi internu kontrolu rada tih radnika kako ne bi došlo do zloupotrebe prema pacijentu pa ako provodi tu kontrolu nebitno je da li je radnik angažovan kod jednog ili više poslodavaca, kontrola je ista.

I najzad u inicijativi se navodi da sa predloženom izmjenom zakona se smatra da će se postići veće zadovoljstvo zdravstvenih radnika i da će se ako se ne sprijeći onda sigurno u velikom smanjiti odlazak naših stručnjaka u druge zemlje, a treba imati na umu da je ipak oba država uložila velika finansijska sredstva za njihovo školovanje i usavršavanje i da nije baš u redu da nekome poklanjamo ove ljude. a trebaju i nama. Obzirom da se inicijative odnose samo na veći broj poslodavaca kod kojih bi zdravstveni radnici mogli obavljati dopunski rad, a odnos dopunskog rada u odnosu na puno radno kod svih poslodavaca ostaje i dalje isto (ne duže od jedne trećine punog radnog vremena), Ministarstvo zdravstva i Vlada TK su razmotrili dostavljenu inicijativu i zauzeli stav da je ista prihvatljiva, te je uputili u dalju proceduru.