Vlada TK: Stvaranje preduslova za obavljanje izvozno orijentirane djelatnosti

Vlada Tuzlanskog kantona je, u skladu sa ranijim dogovorima sa predstavnicima izvozno orijentiranih privrednih subjekata, prihvatila Inicijativu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Od nadležnih organa Bosne i Hercegovine Vlada TK je zatražila da se Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini uskladi sa odredbama Zakona o carinskoj politici u BiH, odnosno da se zadrži pojednostavljeni postupak carinjenja po fakturi, koji se trenutno primjenjuje.

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je zaduženo da Zaključak, zajedno sa Informacijom uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu finansija BiH sa preporukom da, u skladu sa svojim nadležnostima pripreme Vijeću ministara BiH prijedloge za izmjenu i dopunu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojim bi se otklonili konstatovani problemi koji nastupaju zbog ukidanja pojednostavljenog postupka carinjenja i ograničenja vremena izvoza sa 24 sata dnevno tokom sedam dana u sedmici, na 10 sati dnevno tokom šest dana u sedmici.

O Zaključku će biti upoznata i Vlada Federacije BiH sa zamolbom da, u okviru svojih nadležnosti, također inicira usklađivanje predmetne Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini sa odredbama Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.