Vlada TK povećala sredstva za programe podrške mladim osobama

S obzirom da je u posljednjim Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu došlo je do povećanja sredstava za podršku mladima u iznosu od 20% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2022. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona danas je izmjenila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima u 2022. godini“.

S obzirom da je rebalansom Budžeta ukupan iznos za ovu namjenu povećan za 124.000 KM odnosno sa 620.000 KM na 744.000 KM, Vlada se, na prijedlog Ministarstva kulture, sporta i mladih odlučila cjelokupno povećanje sredstava usmjeriti na povećanje iznosa namijenjenog za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.