Vlada TK: 655.000 KM za programe socijalne podrške

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Donesenim Programom omogućava se raspodjela sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, gdje su za ove namjene planirane 194.800,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama holandske vlade u iznosu od 108.000,00 KM, te sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 86.800,00 KM. Također Vlada je donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa pozicije Podrška povratku prognanih osoba. Za ove namjene u Budžetu je predviđeno 460.200,00 KM. Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, za što je planirano 200.000,00 KM, dok je za projekte održivog povratka, planirano 260.200,00 KM što je za 78.200,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

(Nezavisni.ba)