Vlada FBiH: Osigurati hitnu podršku poljoprivrednim proizvođačima

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o hitnoj podršci poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poljoprivredne proizvodnje

Ovo ministarstvo je zaduženo da provede postupak javnih konsultacija sa zainteresiranom javnosti vezano za Program podrški za 2022. godinu u skladu s Programom podrški iz 2021. godine i njegovom realizacijom, i Prijedlogom budžeta FBiH za 2022. godinu i u roku od 15 dana od njegovog usvajanja dostavi Vladi na usvajanje Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ”Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih ovogodišnjim budžetom.

Federalno minstarstvo finansija zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu s današnjim zaključkom, pripremi prijedlog dopune člana 29. Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2022. godinu.

Federalna vlada poziva nadležna kantonalna ministarstva da animiraju klijente da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu podršku, kao i druge potrebne radnje, za sve završene proizvodnje, odmah po njihovom završetku, te odmah po usvajanju budžeta FBiH i Programa podrški za 2022. godinu dostave obračun novčanih podrški za zahtjeve Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i da iz vlastitih sredstava za poticaj osiguraju podršku sjetvi poljoprivrednih površina u biljnoj proizvodnji.

ODOBREN REPROGRAM KREDITA PRIVREDNOM DRUŠTVU ZRAK d.d. SARAJEVO

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o odobravanju reprograma obaveza Zraka d.d. Sarajevo po ugovorima o kreditu, odobrenog iz komisionih sredstava Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH.

Riječ je o reprogramu ukupnih kreditnih obaveza koje predstavljaju jedinstvenu glavnicu u iznosu 202.403,62 KM, a koji čini glavnica od 171.665 44 KM, redovna kamata od 2.770,53 KM, te 27.967,65 KM zateznih kamata.

Kamatna stopa iznosi jedan posto godišnje, grace period je šest, a rok otplate 60 mjeseci, uključujući grace period. U toku grace perioda trebaju biti izmirene obaveza po osnovu sudskih taksi u iznosu od 11.779,65 KM.

Po realizaciji ove odluke bit će otpisane zatezne kamate nastale od dana pokretanja sudskog postupka u iznosu od 49.524 KM, odnosno koliko budu iznosile na dan puštanja kredita o reprogramu u tečaj.

Razvojna banka FBiH će sa Zrakom d.d. Sarajevo sačiniti i potpisati Ugovor o reprogramu otplate kreditnih sredstava.

Odluka je donesena na osnovu zahtjeva za reprogram koji je Zrak dostavio Vladi FBiH 16.2.2022. godine. Kao razlog za podnošenje navedenog zahtjeva navedeno je da se ovo privredno društvo nalazi u izuzeno teškoj situaciji, te da nije u mogućnosti izmirivati kreditne obaveze.

IZVJEŠĆE O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DODIJELJENIH KANTONIMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s konsolidiranim izvješćem o namjenskom utrošku sredstva tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji BiH iz Federalnog proračuna za 2020. godinu.

Vlada je usvojila prijedlog Povjerenstva za praćenje i evaluaciju utroška ovih tekućih transfera da bude usvojen utrošak sredstava gradova i općina za sredstva koja su pravdali i/ili utrošili nakon ugovorenog roka, a najkasnije do 11.02.2022. godine, i to za općine Bugojno u iznosu od 186.074 KM, Glamoč od 75.000 KM, Jajce od 100.000 KM i Kupres u iznosu od 85.807,80 KM.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da poduzme aktivnosti za povrat neutrošenih/nenamjenski utrošenih sredstava i to za Grad Bihać u iznosu od 120.000 KM, Općinu Bosansko Grahovo od 43.682 KM, Općinu Bugojno od 153.926 KM, Grad Goražde od 226.415,24 KM, Općinu Kjuč od 64.142,73 KM, Općinu Lukavac od 275.000 KM, Grad Mostar od 100.000 KM, te općine Odžak od 223.298,36 KM, Orašje od 20.160,65 KM i Tomislavgrad u iznosu od 171.479,74 KM.

Ovo ministarstvo dužno je i da provede knjigovodstvenu evidenciju utvrđenih potraživanja.

Inače, Povjerenstvo je potpuno usvojilo izvješća 45 gradova i općina koje su u potpunosti utrošili ukupno 16.217.831,53 KM dodijeljenih sredstva. U potpunosti su usvojena i izvješća pet kantona koji su utrošli svih dodijeljenh 88.111.871 KM.