U toku je javna rasprava o prijedlogu amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 24.7.2023. godine, razmatrajući prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona, donijela Zaključak o stavljanju prijedloga amandmana na javnu raspravu.

Prijedloge, primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona, najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja prijedloga amandmana, na adresu: Rose Hadživuković br, 1, Tuzla ili e-mail: skupstinatk@bih.net.ba.

PRIJEDLOG AMANDMANA OD LXXXIII DO LXXXVII NA USTAV TUZLANSKOG KANTONA


Amandman LXXXIII
U Ustavu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko – podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), član 19a. koji je dodat Amandmanom XLVI mijenja se i glasi:

„Član 19a.

U Skupštini Kantona se formiraju klubovi poslanika konstitutivnih naroda i klub poslanika Ostalih pod uslovom da postoji najmanje jedan poslanik tog konstitutivnog naroda ili Ostalih u Skupštini Kantona.
Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika, koji potvrđuje Skupština Kantona.
Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod ili Ostali nije zastupljen u Skupštini Kantona, mjesto zamjenika predsjednika iz tog konstitutivnog naroda ili Ostalih ostaje upražnjeno.
Četiri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjednik Skupštine, a ukoliko nije moguće postići saglasnost predsjednika Skupštine bira Skupština Kantona većinom glasova vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih na rukovodećim funkcijama.”

Amandman LXXXIV
U članu 26a. koji je dodat Amandmanom LI u stavu 1. deveta alineja briše se.
U istom članu stav 2. briše se.

Amandman LXXXV
U članu 47. koji je izmijenjen Amandmanom VI, u stavu 2. iza riječi „zakonom” riječ „Kantona”, briše se.

Amandman LXXXVI
U članu 55. koji je izmijenjen Amandmanima VI, XXVIII i LXVII riječ „Federacije” zamjenjuje se riječima „Bosne i Hercegovine”

Amandman LXXXVII
U članu 84. koji je izmijenjen Amandmanima VI, XXXIX i LXXI stav 1. mijenja se i glasi:
„Amandmane na Ustav Kantona može predlagati Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini Kantona, većina poslanika u klubovima poslanika konstitutivnih naroda i većina poslanika u klubu poslanika Ostalih.”

Obrazloženje Amandmana LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona

PRAVNI OSNOV
Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) Ustava Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona priprema i usvaja Amandmane na Ustav Kantona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini Tuzlanskog kantona za izmjene Ustava Tuzlanskog kantona, kako bi se Ustavom Tuzlanskog kantona dala jednaka prava svim građanima koji žive u Tuzlanskom kantonu i kako bi građani koji se izjašnjavaju kao “Ostali” mogli da budu birani za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Prijedlog Amandmana obuhvata izmjene koje se odnose na odredbe Ustava u vezi sa ostvarivanjem prava Ostalih, te usklađivanjem sa odredbama Ustava Federacije BiH.

OBRAZLOŽENJE PRAVNIH RJEŠENJA
– Amandmanom LXXXIII koji se odnosi na izmjenu člana 19a. predviđeno je pored klubova poslanika konstitutivnih naroda formiranje i kluba poslanika Ostalih ako postoji najmanje jedan poslanik tog konstitutivnog naroda ili Ostalih.
U istom članu je propisano da svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika, te je u vezi sa navedenim propisana i procedura odlučivanja o izboru predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.

– Amandmanom LXXXIV vrši se usklađivanje odredbe člana 26a. sa Amandmanom CXVI na Ustav Federacije BiH a koji se odnosi na brisanje iz liste vitalnih nacionalnih interesa alineje koja glasi “druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova poslanika konstitutivnih naroda u Skupštini.”, a stav 2. briše se kao suvišan.

– Amandmanom LXXXV vrši se usklađivanje odredbe člana 47. stav 2. sa Amandmanom CV na Ustav Federacije BiH, a koji se odnosi na ukidanje nadležnosti Kantona kod osnivanja općinskih sudova. Takođe je na istovjetan način Amandmanom LXXV usklađena već ranije odredba člana 58. Ustava TK.

– Amandmanom LXXXVI vrši se izmjena člana 55. radi usklađivanja sa Amandmanom CIII na Ustav Federacije BiH gdje umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Federacije BiH egzistira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

– Amandmanom LXXXVII vrši se usklađivanje odredbe člana 84. sa izmjenama koje se tiču uspostavljanja kluba poslanika Ostalih radi uvođenja istih u pravo predlaganja amandmana na Ustav Tuzlanskog kantona.