Tuzlanski kanton: Poziv pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta za upis u Registre

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavijestilo je pravna i fizička lica koja se bave sportskom djelatnošću da su 25.02.2022. godine stupili na snagu:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.

Stupanjem na snagu ovih Pravilnika pravna i fizička lica u oblasti sporta imaju obavezu upisa u iste na način kako je to istim propisano. U nastavku Ministarstvo daje kratke upute u postupanju pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta kako slijedi:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih lica
U ovaj Registar se upisuju pravna lica koja se bave sportskom djelatnošću u skladu sa Zakonom a koja su prethodno upisana u sudski registar na području Tuzlanskog kantona kao javne ustanove, privredna društva ili javna preduzeća u oblasti sporta, odnosno u registar udruženja u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Pravna lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana dobijanja rješenja o upisu u sudski registar, odnosno registar Ministarstva pravosuđa i uprave TK podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis u Registar u skladu sa ovim Pravilnikom. Pravna lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u Registar podnosi lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje pravnog lica u oblasti sporta kao subjekta upisa na propisanom Obrascu broj 1., koji se može popuniti elektronski ili čitko štampanim slovima, uz ovjeru potpisom ovlaštenog lica i pečatom subjekta upisa.

Uz zahjev za upis u Registar subjekt upisa obavezno prilaže:
a) Izvod iz registra udruženja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona odnosno izvod iz sudskog registra za javne ustanove, privredna društva i javna preduzeća u oblasti sporta;
b) Statut i izmjene i dopune statuta;
c) spisak članova organa upravljanja pravnog lica u oblasti sporta;
d) odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje pravnog lica u oblasti sporta;
e) zapisnik o održanoj izvještajnoj sjednici skupštine pravnog lica u oblasti sporta u prethodnoj godini;
f) program rada;
g) potvrda o članstvu u sportskom savezu/granskom sportskom savezu izdata od nadležnog sportskog saveza ili nadležnog sportskog saveza lica sa invaliditetom, a ako pravno lice nije član nijednog sportskog saveza o tome dostavlja izjavu;
h) podaci o strukturi kapitala na propisanom Obrascu broj 4.;
i) identifikacijski broj (ID broj) i ugovor o transakcijskom računu te potvrdu iz banke o aktivnom računu;
j) podaci o zaposlenim i stručnim licima osposobljenim za rad u sportu na propisanom Obrascu broj 5.;
k) podaci o sportskim objektima koji pružaju usluge trenažnog procesa i sportskim objektima koje sportske organizacije koriste za obavljanje aktivnosti na propisanom Obrascu broj 6.;
l) drugi podaci potrebni za formiranje evidencije o subjektu upisa na propisanom Obrascu broj 7.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica
U ovaj registar upisuju se:
1. Sportista kao lice koje samostalno učestvuje na sportskim takmičenjima podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 1., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA 3,
b) Dokaz o samostalnom obavljanju sportske djelatnosti odnosno dokaz o obavljanju sportske aktivnosti amaterski ili dokaz da sportsku djelatnost obavlja kao osnovnu djelatnost i kao jedino zanimanje u svrhu ostvarivanja prihoda (profesionalno)
c) Kraća biografija
2. Stručno lice osposobljeno za rad u sportu podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 2., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) Dokaz o visokoj ili višoj stučnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili
b) Dokaz o visokoj ili višoj stručnoj spremi, odnosno završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz drugih oblasti koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova i licenca za rad u oblasti sporta ili
c) Dokaz o statusu zaslužnog sportiste ili sportiste međunarodnog razreda u seniorskoj kategoriji u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 52/16) i licenca za rad u oblasti sporta,
d) Kraća biografija.
3. Sportski radnik podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 3., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA3,
b) Dokaz od nadležnog granskog sportskog saveza BiH o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova.
c) Kraća biografija.

Fizička lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti podnijeti Zahtjev za upis u Registar na propisanim obrascima. Fizička lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Traženi prilozi se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije s tim da ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3 mjeseca.
Pravilnike i propisane obrasce u kojima je precizno definisan postupak upisa, promjena i brisanja iz pomenutih Registara mogu se pronaći OVDJE.