TURISTIČKA ZAJEDNICATK PREPORUČUJE- Znamenitosti i turistički potencijali općine Gračanica

Gračanica, gledano kroz historijsko hronoligiju, je još 1548. godine ispunila obilježja urbane, privredne i kulturne cjeline i stekla uslove za dobijanje sultanovog dokumenta kojim je proglašena gradom. Sticanjem statusa grada, dolazi do razvoja raznih djelatnosti: uslužnih, zanatskih, trgovačkih, a samim tim i do brzog privrednog razvoja, kada 1572. godine postaje administrativno sjedište Kadiluka sa nahijama Gradačac, Sokol i Srebrenik. Upravo ove historijske činjenice govore o kontinuiranom privrednom razvoju općine kao i njenom   poduzetničkom duhu.

Općina Gračanica je jedna od trinaest općina Tuzlanskog kantona u Federaciji BiH. Općina je povezana sa susjednim općinama Tuzlanskog kantona mrežom magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva koji prolaze kroz naseljena mjesta općine.

Sa aspekta razvoja turističkih resursa općina Gračanica ima dobre predispozicije, posebno ako se uzme u obzir bogatstvo kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa iz prahistorijskog i srednjeg vijeka, osmanskog perioda i perioda austro-ugarske, koje čine najvrijednije faktore ovog prostora.

Spomenici kulturno historijskog naslijeđa po kojima je prepoznatljiva općina Gračanica su:

Kraljevski grad Soko sa ostacima utvrde se nalazi u selu Soko, oko 5 km sjeveroistočno od Gračanice, u neposrednoj blizini puta Gračanica – Gradačac, koju okružuju južni obronci Trebave i datira iz perioda osmanske vladavine.

Sahat-kula iz 17. stoljeća

Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, Gračanica, proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Gračanica je prepoznatljiva po Sahat-kuli iz 17. stoljeća, visokoj 27 metara, Mula Dedinom turbetu iz druge polovine 15. stoljeća kao i Ahmed-pašinoj ili Bijeloj džamiji, koja je sagrađena u 17. stoljeću. Gračanica danas ima 9 nacionalnih spomenika koji plijene pažnju, među kojima je Sahat kula iz otomanskog perioda, a koja krasi urbani centar.

Obnovljena kuća Mare Popović, također nacionalni spomenik, plijeni pažnju turista ukazujući na arhitekturu prošlih vremena.

Bazeni „Terme „ Gračanica

Pored kulturno-historijskog blaga općine Gračanica, okosnica turizma ovog područja, svakako su bazeni „Terme“, sa ljekovitom termo-mineralnom vodom, udaljeni 500 m od puta Doboj – Tuzla. Ovaj izuzetan turistički resurs bi u skoroj budućnosti mogao postati prepoznatljiv turističko- rekreativni banjski kompleks.

Tradicionalna manifestacija „Ljetne večeri pod lipama Gračanice“, u okviru koje se promoviraju kulturne i tradicijske  vrijednosti ovog kraja, pored međunarodnog sajma poduzetništva i obrta“ Grapos Expo“ predstavljaju najznačajnije manifestacije ovog kraja.

Posebnu pažnju zaslužuje i udruženje “Gračaničko keranje”, koje je osnovano 2006. godine sa ciljem zaštite tradicionalne rukotvorine keranja kao jednog od najstarijih zanata na području općine Gračanica, kao i Bosne i Hercegovine. 2011. godine

Cvijet „ Sjećanje.

Udruženje je dizajniralo i promoviralo Cvijet “ Sjećanje”, danas u narodu poznatiji kao Cvijet Srebrenice,  u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon drugog svjetskog rata ne zaborave. Cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi.