Skupština EPBiH donijela odluke o izgradnji Bloka 7 u TE „Tuzla“

Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela  je odluke o davanju saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“, investicionom ulaganju u izgradnju, zaduženju kod The Export – Import Bank of China CEXIM (Izvozno – uvozne banke Kine) za realizaciju projekta izgradnje i Odluku o prihvatanju Garancije Federacije BiH za osiguranje kredita The Export – Import Bank of China CEXIM za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7.

Kako je saopćeno iz EPBiH, Skupština je dala saglasnost na prijedlog izbora Konzorcija kineskih kompanija koji čine China Gezhouba Group Company Ltd. – CGGC (lider Konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd. – GEDI (član Konzorcija), za  Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7.

Projekat izgradnje Bloka 7 biće finansiran iz sredstava kredita The Export – Import Bank of China CEXIM i vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH. Rok otplate kredita je 20 godina, s periodom odgode plaćanja od pet godina. Rok za realizaciju investicionog ulaganja u Projekat izgradnje Bloka 7 u TE „Tuzla“ je 56 mjeseci.

Skupština dioničara je prihvatila Garanciju, koju je JP Elektroprivreda BiH izdala Vlada Federacije BiH za osiguranje kredita kod CEXIM  Banke Kina, za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7. Garancija je izdata na visinu kreditnog zaduženja JP Elektroprivreda BiH sa pripadajućim kamatama i naknadama.

Odluke Skupštine JP Elektroprivreda BiH stupiće na snagu nakon što se pred Parlamentom Federacije BiH okonča postupak dobijanja saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE „Tuzla“, za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH  kod Izvozno – uvozne banke Kine i odobravanja Garancije Federacije BiH u korist Izvozno-ubozne banke Kine za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH.

Izgradnjom Bloka 7 instalisane snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije, obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove, koji su izašli ili će izaći iz pogona u narednih nekoliko godina. Realizacijom Projekta izgradnje obezbjeđuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika „Kreka“ u sastavu Koncerna EPBiH. Blok 7 projektovan je za rad u kogeneraciji i namjenjen za proizvodnju toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac. Izgradnjom u skladu sa savremenim tehnologijama,  osiguraće se smanjenje emisija zagađenja i do 20  puta u odnosu na emisije starih blokova.

Odlukama Vlade Federacije BiH o proglašenju javnog interesa i pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata u FBiH i pripremi i izgradnji Bloka 7 u TE „Tuzla“,  JP Elektroprivreda BiH  je proglašeno nosiocem aktivnosti na pripremi i izgradnji Bloka 7 – 450 MW. Vlada Federacije BiH  dala je saglasnost da se finansiranje vrši po modelu zajedničkih ulaganja JP Elektroprivreda BiH sa projektnim partnerima – kompanijama odabranim putem međunarodnog javnog poziva.

Blok 7 u TE  „Tuzla“ planiran je u svim dokumentima BiH, odnosno FBiH (Studija Energetskog sektora BiH, planovi razvoja energetskog sektora, prostornim planovima i dr.), te je za izgradnju osigurana većina potrebnih dozvola i saglasnosti, saopćeno je iz EPBiH.

(fejm.ba)