Sistemski pristup unaprjeđenju stanja u oblasti mladih

Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini. Važno je istaći da se ova Informacija radi po prvi puta. Uzimajući u obzir da je pitanje mladih jedno od pitanja prema kojem se mora pokazati poseban senzibilitet, a koje se direktno i indirektno veže za različite oblasti i resorne nadležnosti različiti organa i organizacija, Ministarstvo je pokušalo obuhvatiti najznačajnija pitanja mladih ali sa fokusom na ona pitanja i informacije koje se odnose na resornu nadležnost Ministarstva i sprovođenje programa i aktivnosti koje su usmjerene prema mladima, a koje se izdvajaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona. Jedan cilj Informacije jeste da objedini sve zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju na području Tuzlanskog kantona, ali i da ukaže na njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj jeste da ovo ne bude isključivo redovni, godišnji izvještaj, već da svake godine, i pored činjenice da za Tuzlanski kanton ima Strategija prema mladima 2020-2024., prati stanja i eventualne promjene koje se ubrzano dešavaju, analizira da li određene politike daju rezultate i da na taj način objedini podatke. Ti podaci će sa jedne strane predstavljati praćenje i ocjenjivanje politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima. Jedan od ključnih dijelova Informacije o stanju u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona predstavljaju smjernice za unapređenje položaja mladih i razvoja programa u oblasti mladih u periodu od 2021-2023 godine, a koje je Ministarstvo kreiralo u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju u FBiH, te  Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. Iz ponuđenih smjernica vidljivo je da je u narednom periodu neophodno znatno ojačati omladinski aktivizam i posvetiti se uključivanju mladih koji imaju veliki potencijal u razvoj Tuzlanskog kantona.

Uz prihvatanje Informacije, Vlada je dala podršku Ministarstvu za kulturu, sport i mlade da poduzme sve potrebne aktivnosti za unapređenje stanja u oblasti mladih, posebno u dijelu finansiranja programa namijenjenih za podršku mladima, te zadužila Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo finansija da analiziraju mogućnost povećanja iznosa finansijskih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za unapređenje stanja u oblasti mladih.