Povećanje plaća kojim se prati rast troškova života

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u prisustvu ministrice pravosuđa Senade Dizdarević, ministrice za kulturu, sport i mlade TK Ivane Mijeatović i ministra MUP-a Hajrudina Mehanovića potpisao je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti te javnim i ustanovama kulture te policijeMinistarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona anekse I sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres). Ovim su stvoreni preduslovi za povećanje plaća službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona počev od 1. jula 2022. godine za 8,74%.

„Drago mi je što su okolnosti takve da se razgovorom rješavaju ove teme i da su sindikati prepoznali da im je Vlada Tuzlanskog kantona pravi partner. Nastavit ćemo ovakvu komunikaciju a svi zajedno, svako na svom nivou odgovornosti i nadležnosti, trebamo biti na usluzi građanima TK“, kazao je ovom prilikom premijer Halilagić.

Kao jedna od najznačajnijih mjera koju će Vlada Tuzlanskog kantona realizirati do kraja svog mandata, prema Ekspeozeu premijera Halilagića je i povećanje plaća svim radnicima u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Nakon napravljenog uvida u finansijsko stanje i bez posebnih pregovora sa ekonomsko-socijalnim partnerima Vlada TK ubrzala je proceduru i u proceduru uputila anekse ranije zaključenih sporazuma, kojima se regulišu pitanja između ostalog osnovice za obračun plaće i najniže plaće.

Ovo povećanje plaća, prema riječima ministrice pravosuđa i uprave Dizdarević, treba da prati i svijest „da smo svi odgovorni za javni novac i da treba da budemo dobar servis našim građanima“.

Uz naglasak da se radi prije svega o usklađivanju sa rastom troškova života predstavnici sindikata istaknuli su da su prepoznali opredijeljenost Vlade TK i da su načinjeni veliki pomaci.