Potpisan Aneks Ugovora o koncesiji sa Rudnicima ”Kreka”

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je u ime Vlade Tuzlanskog kantona, zaključilo Aneks V Ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja lignita sa JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnici ”Kreka” d.o.o., Tuzla sa rokom važenja do 31.12.2018. godine.

Na ovaj način stekli su se uslovi za evidentiranje i fakturisanje proizvedenih količina uglja, kao i verifikaciju potrebne projektne dokumentacije, shodno važećoj zakonskoj regulativi.