Posjeta Miloša Price, ambasadora Ministartstva vanjskih poslova BiH sa Delegacijom Rektoratu Univerziteta u Tuzli

Rektoratu Univerziteta u Tuzli 17.11.2022 . će upriličiti posjeta koja je dogovorena između SDG Vijeća i Rektorata u Tuzli.  Sastanku će prisustvovati ambasador Ministarstva vanjskih poslova BiH , kopresjedavajući Vijeća za realiozaciju Ciljeva održivog razvoja , Nijaz Avdukić, v.d. direktor Federacije Zavoda za programiranje razvoja, član Vijeća za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, Kemal Hadžimusić , Federalni zavod za programiranje razvoja , član Vijeća za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, Nesir Nalić, SDG2 BiH Program UNDP-a. Sa strane Univerziteta učestvuju Rektorica, predstavnici Rektorata i dekani relevantnih fakulteta.
Bosna i Hercegovina se obavezala za implementaciju 17 Ciljeva održivog razvoja u BiH u aprilu 2015 godine na implementaciju usvajanjem Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bih u aprilu 2021.Vlasti u BiH su iskazali svoju opredjeljenost ka održivom razvoju, odnosno ravnomjernom ekonomskom rastu uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa, te ostvareno kreiranje pravednog društva u smanjenju neujednačenosti koje egzistiraju unutar njega.
Opći cilj Programa implementacije Programa Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelj za održivi inkluzivni rast u BiH , (SDG2 BiH)kojeg finansira Vlada
Švedske i implementira UNDP u partnerstvu sa UNICFe-om i UNWOMEN u BiH , uz kordinaciju ureda Rezidentne koordinatorice UN-a će doprinjeti ubrzavanju ostvarenja Ciljeva održivog razvoja u BiH podržavajući sistem javnog upravljanja te angažmana privatnim sektorima prema Zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice.
Stoga se očekuje da će Program SDG2BiH podržati vlasti u BiH i njihovim aktivnostima da unaprijede svoje mehanizme i kapacitete , a sve u cilju implementacije Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.Realizacija Programa SDG2BiH će se ostvarivati kroz dvije povezane komponente. Prva komponenta se odnosi na podršku Vlastima na nivou BiH, Entiteta i u Brčko distriktu BiH u procesima planiranja politika i mjera održivog razvoja i inkluzivnog razvoja na osnovu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH , njihove provedbe praćenja i izvještavanja. Druga komponenta Programa se odnosi na jačanje doprinosa odabranih partnerskih jedinica lokalnr (JLS) i kantona u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja čime se direktno doprinosi pobopljšanju života građana.
Implementacija Programa SDG2BiH počela je u aprilu 2022 godine, a saradnja se ostvarujwe sa svim novoima vlasti državnim, entitetskim Brčko distriktom BiH ,te 3 Kantona i 8 JSL koji će biti izabrane putem ovog Javnog poziva.
Vijeće za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH priprema navedene izvještaje na osnovu podataka koje dostavljaju institucije nadležne na poslove koordinaciju implementaciju Ciljeva održivog razvoja na svakom nivou u skladu sa svojim zakonodavstvom i organizacijom uprave , te putem konsultacije koje organizira Vijeće uključujući i elektro platformu.
Duška REBIĆ