Porezna uprava FBiH: Rok za otpis duga po osnovu zateznih kamata ističe za dva mjeseca

S obzirom da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još dva mjeseca, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 34/18) i da najkasnije do 5. maja 2019. godine uplate glavni dug kako bi im bila otpisana dugovanja po osnovu zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novine FBiH”, broj: 29/13). Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.

Za sve informacije u vezi olakšica propisanih ovim zakonom porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava, koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“.