Ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za  utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž).

Pravo na obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa imaju osobe koje imaju:

– Prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili ;

– VII stepen stručne spreme ili

– VI stepen stručne spreme

Više informacija o konkursu, te potrebnoj dokumentaciji u prilozima ispd:

Odluka o oglasu

Konkurs

Izjava

Prijavni obrazac