Počinje uplata “markica” ZZO TK: Ove kategorije korisnika su oslobođenje plaćanja participacije

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještavaju osigurana lica da od ponedjeljka, 14.01.2019. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2019. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Uputstvom o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostavrivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, periodi na koje se odnosi oslobađanje od participacije.

Kategorije osiguranih lica koja su od 01.01.2019. godine oslobođena plaćanja su:

– vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;
– članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;
– penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem objavljenom podatku;
– lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
– osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;
– osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
– raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
– osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;
– osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.
– djeca do navršenih 15. godina života;
– učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov osiguranja)
– civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;
– osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica (bez obzira na osnov osiguranja);
– djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjna kao trajno nesposobna za samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranja kao članovi porodice roditelja.
– žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:
– malignih oboljenja;
– bubrežnih bolesnika na dijalizi;
– oboljenja od tuberkoloze;
– HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti;
– epilepsije;
– sistemskih autoimunih bolesti;
– hemofilije;
– inzulin ovisnog dijabetesa;
– paraplegije i kvadriplegije;
– mišićne distrofije;
– multiple skleroze;
– cerebralne paralize;
– duševnih bolesti.

“Markica” premije osiguranja za 2019. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2019. godine.

(Tuzlainfo.ba)