Ostale odluke Vlade TK donesene na 56. redovnoj sjednici: Vlada TK dala više saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos

Kako bi se, između ostalog, osigurala sredstva za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) i naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa za dogradnju i nadogradnju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a koju plaća vlasnik zemljišta, Vlada je jučer izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama osigurano je neophodnih 108.500 KM za ove namjene, te su, s obzirom na nadležnost kantonalnih organa relocirana ranije odobrena sredstva u iznosu od 28.000 KM za nabavku Elaborata – stručnog mišljenja o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.

Vlada je jučer odobrila 40.000 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2024 godinu za operativne troškove i troškove rada.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona jučer je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ime kapitalnih ulaganja u Područnu školu Požarike (objekat u pripremi) Grad Gradačac je odobrio 25.000 KM Javnoj ustanovi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac.

Također, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana 27. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst.

Jučer je Vlada donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada je prihvatila tekst Aneksa V Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks.

Na jučer održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je na jučer održanoj sjednici imenovala radnu grupu sa zadatkom da pripremi tekst posebne Uredbe kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu i prihvatila Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2023. godinu.

Zbog potrebe popune pravnih praznina i preciziranja odredbe, Vlada je jučer dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopunama Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj.

Vlada je jučer dala i više saglasnosti za prijeme uposlenika u radni odnos. Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla je data saglasnost za prijem spremačice/ higijeničara, domara i kustosa – etnologa u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta namještenika, višeg referenta za opće poslove, na neodređeno vrijeme, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za prijem pošte, u radni odnos na određeno vrijeme, te Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika, stručnog savjetnika za kontrolu utroška sredstava u oblasti sporta i stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je jučer privremeno imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, na period do 60 dana, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK