Općinski sud u Tuzli: Počele Sedmice sudske nagodbe

Sudski sporovi znaju biti dugotrajni i iscrpljujući, a mogu iziskivati i značajne finansijke troškove. Međutim, i jedno i drugo mogu se smanjiti ukoliko se stranke odluče na sudsku nagodbu. Primjera radi, ukoliko je u predmetu sudskog spora predviđena taksa u iznosu od 20 KM, kada se sudski spor zaključi preko sudske nagodbe onda iznos takse iznosi 10 KM. Upravo, ovo rastrećenje sudskih troškova je rezultat Sedmica sudske nagodbe koje se realizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na nivou svih prvostepenih i drugostepenih sudova.

„Cilj je da se riješi što veći broj predmeta pred sudom, u kraćem postupku na ekonomičiniji efikasniji način i način koji je znatno kraći i brži za stranke,“ rekla je Amela Durić, predsjednica Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli.

Na ovaj način  se kako  ističu iz Općinskog suda u Tuzli postavlja prioriteta na brzo i efikasno rješavanje, sa akcentom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda. Kada su u pitanju predmeti koji su pogodni za rješavanje ovim putem, to su oni predmeti koji imaju  određeni privatni ili poslovni odnos između stranaka.

„To su najčešće predmeti koji se odnose na isplatu komunalnih usluga, odvoz smeća, centalno  grijanje, predmeti koji se odnose na pravo i radni odnos, kako što su isplata otpremnine, plate i drugih potraživanja kao što je nakanada. Imamo i porodične odnose  kao što  su podjela bračne stečevine, zatim uređenje međa i naknada štete, utvrđivanje materijalnih dugovanja „ dodala je Amela Durić, predsjednica Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli

Sedmice sudske nagodbe realiziraju se u proteklih pet godina i to od 2016. godine, a  građani su prepoznali višestruki značaj ove aktivnosti obzirom da je Općinski sud u Tuzli u prethodnom periodu zaključio najveći broj sudskih nagodbi, od svih sudova u BiH. Kako bi održali ovaj trend, iz Općinskog suda su još jednom pozvali sve stranke koje imaju predmet u Općinskom sudu u Tuzli da se obrate Sudu radi eventualngo zaključenja sudske nagodbe u svom predmetu.

„Na način da samostalno ili putem zastupnika se obrate Sudu pismenim prijedlogom za zaključenje sudske nagobe ili da kontaktiraju sudiju i kako bi stranke dogovorile termin za ročište za sklapanje sudkse nagodbe ili ukoliko su u prilici da sa suprotnom strankom ili zastupnikom pristupe Suidu i predlože zaključenje sudske nagobe i na taj način riješe sudski predmet” zaključila je Amela Durić, predsjednica Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli.

Sedmice sudske nagodbe realiziraju se od 23. maja, do 03. juna ove godine. Sudska nagodba je izjednačena sa pravomoćnom sudskom odlukom, a to znači da stranka koja je zaključila sudsku nagodbu u slučaju da njeno pravo ne bude realizirano na osnovu dogovora može pokrenuti izvršni postupak.