Održana 59. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Trend porasta broja posjetilaca Zaštićenom pejzažu „Konjuh”

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” za 2018. godinu. Osim svojih redovnih poslova, tokom 2018. godine Uprava i uposlenici ove javne ustanove realizirali su nekoliko značajnih projekata koji su prepoznati i za koje su sredstva osigurali i drugi domaći i međunarodni fondovi.

Između ostalog to se odnosi na Uređenje vrijednosti južnog dijela ZP KONJUH, odnosno Uređenje Bebravske pećine, Paučkog jezera i rekonstrukciju puta za Bebravsku pećinu. Realizacijom ovih aktivnosti u potpunosti su ispunjeni ciljevi Strategije zaštite okoliš, a kroz unapređenje i promociju područja i potpomognuto dostizanje cilja za samoodrživo upravljanje područjem. Urađena je i studija revitalizacije i zaštite Paučkog jezera sa prijedlogom mjera njegove trajne zaštite i očuvanja. Također, u okviru projekta kojeg je finansirala Vlada Republike Italije, preko organizacije CIFT okončana je izrada Studije biodiverziteta provođena kroz dvije godine u kojima je izvedeno četrnaest misija različitih eksperata, botaničara, zoologa i fitosociologa sa Univerziteta iz Ankone i Camerino, Udruženja Chlora i Centra za prirodne i biološke studije iz Genove. Uz Studiju je izgrađen herbarij biljaka vrsta područja ZP KONJUH sa oko 500 biljnih vrsta. Uz navedeno, započete su aktivnosti direktne podrške JU ZP Konjuh pri obnovi postojeće turističke infrastrukture, označavanja i uređivanja prostora oko prirodnih znamenitosti te nabavke opreme i materijala za izradu objekata u službi upravljanja ovim područjem. Domaćinski način upravljanja ovim područjem i njegova promocija rezultirala je nastavkom trenda porasta broja posjetilaca ovom području. Tako je, područje 2016. godine posjetilo 60.000 registriranih posjetilaca, 2017. njih 63.500, dok je tokom 2018. godine registrirano 69.000 posjetilaca ovom području. Ipak, u Izvještaju se navodi i da je nažalost još uvijek prisutno neadekvatno korištenje prostora zaštićenog pejzaža od strane lokalnog stanovništva. Obzirom na prethodnu dugogodišnju praksu lokalno stanovništvo i dalje pokušava da ovo područje koristi za snabdijevanjem ogrjevnim drvetom, ispašu stoke, sakupljanje šumskih proizvoda, ljekovitog bilja, lova, ribolova, uzimanja šljunka, kamena i drugih vrijednosti, što stvara određene poteškoće u radu, te utiče na prihode Ustanove. S tim u vezi u narednom periodu jedna od aktivnosti bit će usmjerena i na suzbijanje ovih negativnih pojava, ističu iz JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh”.

Prihvaćen Izvještaj o radu Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2018. godinu. U protekloj godini Dom je nastavio da radi na unaprjeđenju kvalitete uslova boravka djece u svim sadržajima Doma, da stvara povoljne prilike za zdravo odrastanje djece i nastojao je da obezbijedi što kvalitetniji stručni rad sa korisnicima. Naročito u prošloj se godini nastojalo putem medija prezentirati pozitivne pomake u radu Doma, sa posebnim akcentom na novootvorene usluge kao i uspijehu u radu sa korisnicima. Posebne aktivnosti vođene su na uspostavljanju saradnje sa lokalnom zajednicom, pojedincima, udruženjima i pravnim subjektima u cilju uspostavljanja saradnje i partnerskih odnosa. Ostvarena je i značajna saradnja sa brojnim donatorima koji su prepoznali rad i aktivnosti Doma, te mu pomogli u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Zahvaljujući donatorima nabavljane su potrepštine za svakodnevne potrebe Doma i korisnika smještenih u Dom što je doprinijelo kvalitetnijim uslovima za boravak štićenika. Kroz organizovan rad svih uposlenih Dom se izdigao iz sivila socijalne interakcije i postao prepoznatljiv po svom radu i aktivnostima koje vodi. Dostigli smo nivo respektabilne ustanove sa značajnim učešćem u društvenim dešavanjima prije svega Kantona pa i BiH. Već je ranije govoreno da je Dom u procesu transformacije, koja prije svega podrazumijeva usklađivanje vlastitih standarda sa standardima EU. Dom je prvi Dom u BiH koji je ušao u proces transformacije i koji je na korak do okončanja ovog postupka. Kada je u pitanju sama transformacija Doma pored svih dobrih koraka koje su poduzete javili su se i značajni izazovi u samom funkcionisanju novih usluga. Nedostatak stručnog kadra i ne mogućnost zapošljavanja novih stručnih osoba segment je koji otežava sam proces rada. Vidljivi nedostatak u formiranju novih usluga jeste i zakonska regulativa koja ne prati sam proces transformacije. Prilikom izrade plana transformacije vodilo se računa da se i standardi na nivou Federacije, ali i Tuzlanskog kantona usklade sa standardima koji vaze u zemljama EU, ali se jako malo uradilo na tom polju. Primjera radi, prilikom plana transformacije predviđen je Dnevni centar za djecu i porodice pod rizikom od razdvajanja. U vrijeme kreiranja prijedloga Federalni standardi predviđali su takvu uslugu, međutim početkom 2016. godine na Federalnom nivou doneseni su novi minimalni standardi za ustanove socijalne zaštite gdje je usluga dnevnog centra moguća jedino kao usluga dnevnog centra za stara lica kojima je neophodna zdravstvena briga. Pomenutim problemom dovedeno je u pitanje funkcionisanje dnevnog centra za djecu. Na kraju važno je istaknuti, da Dom ulaže znatne napore kako bi se misija i cilj djelovanja Doma ispunili, obezbijedili optimalni uslovi boravka korisnika i pružila stručna podrška svim kategorijama korisnika. Imajući u vidu rezultate postignute tokom protekle godine, Dom je u potpunosti izvršio povjerenu zadaću.

204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Vlada je danas donijela Programa kojim s utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Za ove namjene Vlada je Budžetom planirala ukupno 204.800,00 KM. Ovim programom za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade je planirano 94.800,00 KM, za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju 90.000,00 KM, a za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja 20.000,00 KM. Pravo na ovu vrstu pomoći imaju raseljene osobe smještene u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade na području Tuzlanskog kantona pod uslovom da imaju priznat status raseljenog lica i da ukupni prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine.

Uvezivanje radnog staža

Vlada je danas prihvatila Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu nad kojima pravo upravljanja vrši Tuzlanski kanton, kao i privredna društva koja su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton nad kojima se vodi stečajni postupak, a koja ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona će, nakon objavljene Odluke o izboru korisnika grant sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti subvencioniranja preostalog dijela obaveza po osnovu doprinosa za zdravstvenog osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti. Također, Vlada je danas imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Zadatak radne grupe je da izradi prijedlog mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika i da ga dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK. Prijedlog treba da sadrži konkretne mjere za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla. Pored općeg, pravnog i finansijskog okvira prijedloga mjera treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za bivše zaposlenike (povezivanja radnog staža) koji su stekli uslove za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Iz Izvještaja se može vidjeti da je rad Pravobranilaštva u 2018. godini karakteriše nastavak povećanja ukupnog broja predmeta u radu. U radu Kantonalnog pravobranilaštva u toku 2018. godine bio je ukupno 9.997 predmeta, što je za 1.113 predmeta više nego u prethodnoj godini. Ukupni broj predmeta u radu Pravobranilaštva predstavlja zbir 7.579 predmeta prenesenih iz 2017. godine i 2.419 predmeta zaprimljenih u 2018. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, najveći broj se odnosi na izvršne predmete, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 8.424, što je za 1.315 predmeta više nego u prethodnoj godini. Istovremeno, broj ostalih predmeta u radu bio je približan broju odgovarajućih predmeta u prethodnoj godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, u toku godine je riješeno 1.686 predmeta, što je skoro za 300 predmeta više nego u prethodnoj godini, dok je 8.311 predmeta preneseno u 2019. godinu, što je za 732 predmeta više nego prethodne godine. Ovom povećanju predmeta koji se prenose u narednu godinu doprinijelo je kontinuirano povećanje priliva izvršnih predmeta.

Vlada je danas dala i saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđena je struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad njihovim trošenjem. Raspoloživa namjenska sredstva za 2019. godinu iznose 440.000,00 KM. Od ovog iznosa, za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti, gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu, je planirano 176.000,00 KM, za kapitalne izdatke je planirano 240.000,00 KM, dok je za transfere neprofitnim organizacijama i druge , tekuće rashode planirano po 3.000,00 KM.

Vlada je danas dala i saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu. Radi se o ukupno 7.800.000,00 KM, a koristit će se za projekte zaštite, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, uređenje zelenih javnih površina, unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.

Zbog uočenog smanjenja potrebe, a samim tim i povlačenja sredstava sa pozicije „Zdravstvena zaštita – obavezno zdravstveno osiguranje” Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopuni Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Iznos od 183.000,00 KM, koji bi se do kraja ove godine javio kao višak na pomenutoj poziciji, Ministarstvo je predložilo, a Vlada preraspodijelila za finansiranje drugih prava u okviru boračko invalidske zaštite.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, izmedu budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva obrazovanja i nauke, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluka Senata Evropskog univerziteta „Kallos” Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2019/20. godini. Na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla, na svim fakultetima sva tri ciklusa studija, ukupno je planiran upis 1283 studenta. Na prvom ciklusu studija je planiran upis ukupno 945 studenata, na drugom ciklusu studija svih fakulteta je planiran ukupno upis za 200 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za ukupno 138 studenta.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike” za JU OŠ „Šerići” Živinice, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je doniralo 4.000,00 KM.

Također, odobreno je i usmjeravanje dijela transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za realizaciju projekta „Inovativnim umom do pametnih škola” („PAMETNE ŠKOLE”) koji se implementira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020, Ministarstvu privrede je 6.000,00 KM dodijeljeno preko Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Tuzlanskog kantona. Nakon usvajanja Budžeta za 2019. godinu, kada je zakonski i zaživjela dioba, u obavljanju redovnih djelatnosti ukazala se potreba za ispravljanjem uočenih nedostataka, te se pristupilo izmjeni ranije donesene odluke.

Vlada je danas dala saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj da može razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj za 2018. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2018. godinu kod Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj, urađenom od strane ZUKO d.o.o. Sarajevo, uz uvažavanje primjedbi i preporuka navedenih u istom, a bez Izvještaja Odbora za reviziju o pregledu finansijskih izvještaja za 2018. godinu Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za februar 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju u vezi sa Prijedlogom za izmjene i dopune odnosno produženje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike organa uprave i sudskoj vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine upućenog od strane Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obzirom da su Vlada Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisali Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudskoj vlasti u Tuzlanskom kantonu Kolektivni ugovor i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudskoj vlasti u Tuzlanskom kantonu koji produžava važenje Kolektivnog ugovora do 04.04.2020.godine, Tuzlanski kanton trenutno nije u mogućnosti pristupiti bilo kakvim pregovorima o izmjenama i dopuna odnosno produženju Kolektivnog ugovora na federalnom nivou, jer bi u tom slučaju bili potpisnici dva kolektivna ugovora za istu oblast.

Zbog ispravljanja tehničke greške u trenutnom Pravilniku, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, na period o najduže 60 dana.