Održana 56. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

U 2018. godini Tuzlanski kanton ostvario suficit u iznosu od skoro 21 milion KM
Tuzlanski kanton je 2018. godinu ostvario sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 20.733.935 KM, navodi se u danas usvojenom Finansijskom izvještaju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se dalje u ovom dokumentu navodi, ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 360.298.836,00 KM i za 8,65 % su veći u odnosu na 2017. godinu.

Istovremeno, rashodi su izvršeni u iznosu 314.052.854,00 KM, što je za 4,59 više u odnosu na izvršenje rashoda 2017.godine. Osim činjenice da je u protekloj godini zabilježeno određeno povećanje prihoda u Budžet, bitno je istaknuti da je Vlada tokom godine pokazala i izuzetnu finansijsku disciplinu i štedljivost, te je oko od 12,5 miliona KM, od ukpno skoro 21 milion, rezultat ušteda koje su ostvarene na rashodovnoj strani Budžeta. Imajući u vidu sve navedeno, na kraju treba reći da je ovim finansijskim rezultatom, akumulirani budžetski deficit Tuzlanskog kantona sa 31. decembrom 2018.godine sveden na oko 25 miliona KM.

Donesen Program rada Vlade za 2019. godinu
Vlada je danas donijela Godišnji Program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, koji je kreiran na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona, ali prije svega na osnovu utvrđenog Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon što je u proteklom periodu radila na stabilizaciji situacije u Tuzlanskom kantonu Vlada je za 2019. godinu, te imajući u vidu još uvijek neriješenu situaciju u pogledu konstituisanja nove vlasti i imenovanja novog saziva Vlade, ovaj Program predviđa aktivnosti koje se trebaju realizirati kako bi Skupština Tuzlanskog kantona mogla realizirati svoje programske aktivnosti, te ostavlja prostor da novi saziv Vlade, kada ona bude formirana, revidira i eventualno dopuni programske aktivnosti u skladu sa svojim programskim načelima. Ipak, i ovako urađen, Program rada Vlade predviđa nekoliko razvojnih projekata i programa, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Tako je na primjer za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji ove godine planirano 4,1 miliona KM, što je za oko 300.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine. Za oblast boračko invalidske zaštite također su povećana planirana sredstava i to za 450.000 KM u odnosu na plan iz 2018. U oblasti zdravstva planirano je 700.000 KM za sufinansiranje nabavke medicinske opreme na UKC-u Tuzla, te 50.000 KM za učešće u izgradnji Roditeljske kuće. Za implementaciju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 542.500 KM. Ovo je nova budžetska pozicija, otvorena u skladu sa Strategijom, a planirana sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkog materijala i opremanje škola specifičnom didaktičkom opremom, za eliminisanje prostornih prepreka u vrtićima i prilagođavanje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju. Kada je u pitanju podrška lokalnim zajednicama, općinama i Gradu Tuzla, osim posebnog programa podrške nižim nivoima vlasti, gdje je planiran 1 milion KM, jedinice lokalne samouprave mogu računati i na dva programa namjenskih sredstava. Kroz namjenska sredstva od ekoloških i vodnih naknada osigurano je 18,3 miliona KM i to 7,8 miliona KM namjenskih sredstava za ekološke i projekte zaštite životne sredine, te 10,5 miliona KM namjenskih sredstava vodnih naknada. Za kapitalne izdatke za finansiranje budžetskih korisnika ove godine planirano je nepunih 4,5 miliona KM. Također, za kapitalne investicije na Međunarodnom aerodromu Tuzla planirano je 330.000 KM. Program podrške razvoju Kantona ove godine je planiran u iznosu od 1.030.000 KM što je povećanje za 860.000 KM u odnosu na plan 2018. godine. U okviru pozicije kulture i sporta planirana je kvalitetnija podrška. Za manifestacije kulture i program podrške mladim osobama planirano je po 120.000 KM, što je za po 20% više u odnosu na planove 2018. godine. Za program podrške sportu planirano je 655.000 KM, što je povećanje od 105.000 KM u odnosu na 2018.

Ostale odluke
Kako bi se omogućilo zapošljavanje 15 asistenata ili viših asistenata na period od 12 mjeseci, na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH. Ovaj Sporazum će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli. U ponuđenom tesktu Sporazuma Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 144.000,00 KM za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće u iznosu do 800,00 KM mjesečno po osobi, u trajanju do 12 mjeseci. U programu zapošljavanja mogu sudjelovati osobe definirane ciljnom grupom koje su sudjelovale u Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH u 2017. godini, kao i nezaposlene osobe koje su prijavljene na evidenciji u Federaciji, dan prije zaključenja ugovora o radu, a koje ispunjavaju uslove za zaposlenje na javnim univerzitetima/sveučilištima u FBiH na poslovima asistenata/viših asistenata.
Vlada je danas usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 20 19.-2021.godine i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2019.godinu sa kratkim opisom projekata Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ovim dokumentima predviđeno je da se u okvirima javno privatnog partnersta na UKC-u Tuzla realiziraju projekti Urgentni centar i višespratna garaža, Centar za radiohirurgiju i Centar za dijalizu. Urgentni centar sa višespratnom garažom je projekat planiran i Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina i za njega postoji adekvatno idejno rješenje. Centar za radiohirurgiju bi podigao kvalitet zdravstvene zaštite kroz uvođenje potpuno novih medicinskih procedura iz oblasti radiohirurgije koje se trenutno ne izvode u BiH. Ovim bi se izbjegla potreba da pacijenti kojima je potrebna zdravstvena usluga iz oblasti radiohirurgije moraju putovati u inostranstvo. Ovaj projekat je trenutno u fazi ideje, kao i projekat Centra za dijalizu. Izgradnjom Centra za dijalizu kroz javno privatno partnerstvo proces pružanja usluga dijalize bio bi značajno unaprijeđen u najboljem interesu pacijenata, s obzirom da bi uslovi prostora, opreme i kadra bili usklađeni sa najvišim standardima za oblast dijalize. Uslovi raspoloživosti ove vrste usluga pacijentima se ne bi mijenjali, ali bi njihov kvalitet bio na mnogo višem nivou, uz zadržavanje ukupnih troškova na približno istom nivou. Srednjoročni i Godišnji plan će se dostaviti Ministarstvu privrede radi pripreme i objavljivanja godišnjeg Kataloga potencijalnih projekata Javno – privatnog partnerstva.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57 u Tuzli, te dala saglasnost Uredu da zaključi novi ugovor o najmu prostora na period od najduže jednu godinu dana.
Vlada je danas prihvatila informaciju o promjeni namjene odobrenih budžetskih sredstava Međunarodnom aerodromu Tuzla. Radi se o ukupnom iznosu od 302.500,00 KM, koje će umjesto za projektovanje i izgradnju prilaznog opservacijskog puta, biti usmjerena za nabavku novog vatrogasnog vozila i potrebe aerodromske opreme, obzirom da je postojeće vozilo u kvaru.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000,00 KM iz sredstava posebne naknade koja pripadaju kantonu pomoći općini Kladanj, za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane visokim snježnim padavinama u mjesecu januaru ove godine. Također, Vlada je prihvatila i tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica ove prirodne nesreće, koji će biti proslijeđen Federalnom štabu civilne zaštite.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, na ekonomskom kodu tekući transferi neprofitnim organizacijama Ministarstva zdravstva u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 KM. Ovom odlukom odobravaju se sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu od 990.000 KM i 160.000 KM za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove – mrtvozorstvo.
Vlada je danas odobrila naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) za četrdesetšest pripravnika/volontera koji stručno osposobljavanje bez zasnovanog radnog odnosa odrađuju u pravosudnim institucijama u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Topli obrok po izrađenom danu utvrđen je u iznosu koji je utvrđen i ostalim budžetskim korisnicima odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno 9 KM po izrađenom danu.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 6.887,18 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Troškovi manifestacija. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Iz sredstava planiranih u Budžetu za ove namjene sufinansirat će se programi manifestacija koji afirmišu društveni, privredni, kulturni i sportski razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za februar 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.