Održana 54. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uređen postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru
Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Radi se o podzakonskom, provedbenom aktu kojim se propisuje postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Tuzlanskog kantona, grada ili općine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina, učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako drugim propisima drugačije nije određeno.

Naime, u Tuzlanskom kantonu ne postoji adekvatan zakonski, odnosno pravni okvir kojim bi na jedinstven način bilo uređeno pitanje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, gradu ili općini, koji obuhvata veliki broj institucija, odnosno preduzeća i javnih ustanova u kojima Tuzlanski kanton, grad ili općina ima vlasnička ili osnivačka prava. Uslijed nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su studije pokazale da postoji nedovoljna transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru Tuzlanskog kantona, grada ili općine.
Kada su u pitanju bitne razlike koje, u odnosu na dosadašnji period, donosi ova Uredba, prije svega to se odnosi na obavezu javnog oglašavanja prijema novih uposlenika. Naime, kod navedenih poslodavaca prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja, odnosno javnog oglasa koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji. Također, Javni oglas obavezno se dostavlja i Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave, a Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona javni oglas objavljuje i putem svoje web stranice. Nakon oglašavanja, Uredbom je propisan i način provođenja izbora kandidata, te su posebno regulisane faze izbora.
Imajući u vidu navedeno, očekivanje je da će donošenjem ove Uredbe, kojom će se na jedinstven način urediti postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, gradu ili općini, osobama koja traže posao omogućit ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima, te ravnopravna konkurencija zasnovana na znanjima i sposobnostima.

 

Pozitivno poslovanje Zavoda za javno zdravstvo
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se u Izvještaju navodi Zavod je u 2018-toj godini pružio usluge u skadu sa usvojenim programom rada, usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, te usluge iz domena sanitarne dijagnostike. Pripremljene su i Zavod je učestvovao u izradi pripremnih akata za finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu. Sačinjen je Plan i program mjera unapređenja zdravstven zaštite za Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, te elementi za izradu odluka o dopunskom radi i plan specijalizacija za Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona. U skladu sa instrukcijom Ministarstva zdravstva izrađeni su Programi zdravstvne zaštiite za djelatnosti primarne, konsultativno specijalističke i bolnočke zdravstvene zaštite te pratećih djlatnosti za sve zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona. Monitoriran je i evaluran program zdravstvene zaštite u svom izvršenju svih ustanova zdravstvene zaštite. Praćeni su elementi potrošnje u zdravstvu kroz potrošnju lijekova i bolovanja, preko 50.000 zaključenih bolovanja. Opservirano je oko 43.000 bolničkih ležanja, 5.000 skrinigana karcinoma dojke te ivršeno 9.300 skriniga na karcinom grlića materice. Pružana je stručno metodološka pomoć ustanovama sistema zdravstva u organizaciji zdravstvene zaštite i realizaciji programa zdravstvene zaštite. U junu 2018. Zavod je ispuno 100% certifikacijskih i 90% akreditacijskih standarda, čime su ispunjeni uslovi za akreditaciju od strane AKAZ-a, uz već postojeću akreditaciju HIV savjetovališta i akreditacije laboratorija. Kroz HIV savjetovalište je testirano 85 osoba, nije bilo HIV pozitivnih. Preventivne aktivnosti su obilježene edukacijama i promocijama, uz poseban akcent na ukazivanje štetnog djelovanja UV zračenja i zagađenog zraka na zdravlje, a u 30 škola educirano je više od 1000 učenika. U suradnji sa Balkanskim pokretom za čist zrak Zavod je dio kampanje „Skini masku mom gradu”. Projekat zdravstveno ispravne vode za učenike proširen je na 10 općina i 60 škola. Intenzivne su aktivnosti u cilju podsticanja realizacije skrinig programa na karcinom grlića, dojke i debolog crijeva. U okviru antirabične ambulante pregledano i tretirano 660 osoba nakon ujeda životinja. Izrađen je program vakcinacije, praćena potrošnja i vršena promocija vakcinacije. U ovom periodu nije bilo registrirnih epidemija. Blagovremeno su nabavljene i realizirana je vakcinacija protiv sezonske gripe. Unutar odjela sanitarne dijagnostike više od 7.500 osoba je obuhvaćeno sanitarnim nadzorom, analizirano je više od 3.500 uzoraka hrane, te 2.500 uzoraka vode i 65 uzoraka kupališta. Kada su u pitanju finansijski pokazatelji, Zavod je ostvario ukupni prihod od oko 2.200.000 KM, uz pozitivno poslovanje od 275.000 KM.

 

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2018/2019. godine. Ovom odlukom odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period april – juni školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Ovo se odnosi na učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, za učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Istodobrno, predviđeno je da se vanlinijski-namjenski prijevoz učenika se može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici). Navedeni troškovi će se realizovati preko osnovnih škola Tuzlanskog kantona, koje utvrđuju pravo na sufinansiranje prijevoza za svoje učenike, koji ne ostvaruju navedeno pravo po drugom osnovu.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2018. godinu. Kada je u pitanju zaključenje ugovora o koncesiji, tokom prošle godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je zaključilo ugovore o koncesiji sa JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik za eksploataciju mrkog uglja u okviru eksploatacionog polja „Đurđevik” na području općine Živinice, sa privrednim društvom „Kamenolom Drijenča” d.o.o. Gračanica za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Drijenča”, Malešići u općini Gračanica i sa privrednim društvom „Jata group” d.o.o. Srebrenik za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Orlova klisura” u općini Srebrenik. Uz navedene ugovore, zaključno sa 31.12.2018. godine Ministarstvo privrede imalo je 25 zaključenih ugovora o koncesiji. U 2018. godini po osnovu koncesione naknade fakturisano je 4.611.845,30 KM, što je za cca 8% više u odnosu na 2017. godinu. Dugovanja koncesionara sa 31.12.2018. godine iznose 12.892.569,95 KM. Kao i ranijih godina najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnike „Kreka” koji duguju 11.708.281,45 KM, što predstavlja 90,8 % od ukupnpg duga. Rudnici „Kreka” su u maju 2018. godine zaključili Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada, koji se u potpunosti poštuje, ali treba naglasiti da Rudnici „Kreka” nisu ispoštovali obavezu plaćanja tekuće koncesione naknade za 2018. godinu. Što se tiče ostalih koncesionara, najveći broj redovno izmiruje svoje obaveze i nemaju dugovanja, dok manji broj privrednih društava duguje iznose naknade za jedna ili dva kvartala.
Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te je zadužila direktora Uprave da preduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju podizanja kvalitete rada, kao i postizanja višeg nivoa efikasnosti i boljeg funkcionisanja svih zaposlenih i Kantonalne uprave u cjelini, kao i da preduzme potrebne radnje koje će doprinijeti stvaranju uzajamnog poštovanja i povjerenja među zaposlenim u Kantonalnoj upravi. Takođe je naloženo rješavanje statusa oduzete robe u inspekcijskom nadzoru u prethodnom periodu i predlaganje rješenja za zbrinjavanje i čuvanje privremeno i trajno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru u budućem periodu. Izvještaj će se Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.
Vlada je danas, povodom samoinicijativne ponude privrednog društva “JABLAN” d.o.o. Srebrenik, donijela i Odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije, za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gradina –Potpeć” (ispod Kuga) u općini Srebrenik.
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila i Izvještaj o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) za 2018. godinu.
U skladu sa prethodnim obećanjem i dogovorom postignutim sa predstavnicima sindikata, a u vezi povećanja plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave za 6,5%, Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli.
Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Ženskom košarkaškom klubu „RMU – BANOVIĆI” Banovići, za refundaciju troškova vezanih za organizaciju odigravanja finalnog turnira Kup-a BiH 2018/2019 održanog u periodu od 09.03.-10.03.2019. godine.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK.
Na zahtjev Federalnog ministarstva pravde, Vlada je danas imenovala Mirelu Tuzlak, sekretara Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, na poziciju koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Tuzlanskog kantona.
Današnjim zaključkom Vlada je zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da, do popune radnog mjesta uposlenika koji je otišao u penziju, izvršava poslove ekonomsko-finansijske prirode za potrebe Vlade Tuzlanskog kantona i ureda pri Vladi Kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, predsjednika Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, te vršioca dužnosti direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.