Održana 53. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćen Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period januar – decembar 2018. godine. Kada je finansijsko poslovanje u pitanju bitno je istaknuti da je UKC Tuzla već treću godinu zaredom nastavio trend pozitivnog poslovanja, te i 2018. godinu okončao sa dobiti u iznosu od 416.540,43 KM.

Kada je u pitanju rad UKC-a u segmentu zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga mora se istaknuti da parametri ostvarenja programskih zadataka pokazuju da je godišnji program izvršen sa 100,54%. Obavljeno je ukupno 3.562.749 pregleda, a hospitalizirano je 44.742 bolesnika. Bolnoopskrbnih dana je bilo 287.496, a prosječna dužina liječenja ostvarena je u trajanju od 6,43 dana. Ukupno je izvršeno 28.053 različitih operacija, 20.131 za ležeće bolesnike i 7.922 za ambulantne bolesnike.

 

Prihvaćen Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Vlada je, na današnjoj sjednici prihvatila i Izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se u Izvještaju navodi Realizacijom svih programa u 2018. godini ukupno se zaposlilo 2346 osoba koji su se nalazili na evidenciji nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje TK-a za koje je izdvojeno 6.787.681 KM. Prema podacima Porezne uprave FBiH, krajem decembra 2018. godine, na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 100.221 osoba, sto je u odnosu na isti period 2017. godine, kada su bile zaposlene 98.622 osobe vise zaposlenih za 1.599 osoba, odnosno 1,62%. Na području Tuzlanskog kantona, na kraju 2018. godine, evidentirano je 79.378 nezaposlenih osoba sto je u odnosu na kraj 2017. godine (84.250) manje za 4.872 osobe, odnosno 5,78 %. Od ukupnog broja 79.378 evidentiranih nezaposlenih osoba: 33.852 su osobe koje prvi put traže zaposlenje i nemaju nikakvog radnog iskustva odnosno 42,65%, 11.089 su demobilisani boraci odnosno 13,97%, 688 ratnih vojnih invalida odnosno 0,87%, 931 član porodica poginulih branitelja odnosno 1,17%, 778 ostalih invalida odnosno 0,98 %, 32.040 su osobe koje ne pripadaju ni jednoj od navedenih kategorija odnosno 40,36%. U periodu januar – decembar 2018. godine na evidenciju Kantonalne službe za zapošljavanje TK prijavilo se 26.813 novoprijavljenih nezaposlenih osoba, sto je više za 840 osoba ili 3,13 % nego u 2017. godini. Zahvaljujući posredničkoj ulozi Službe, broj ukupno brisanih osoba sa evidencije zbog zaposlenja, u periodu januar- decembar 2018. godine bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu, tako da je zaposleno 19.923 osobe sa evidencije, odnosno manje za 2018 osoba nego u 2017. godini, a jedan od razloga smanjenja jesu i poticajne mjere u zapošljavanju finansijskom podrškom Vlade FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK.

 

Ostale odluke
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o provedbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi, tokom 2018. godine finaliziran je regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo kojim su postavljeni temelji za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, te stvoreni uslovi i unaprijeđene procedure za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona. Identifikovani su prvi potencijalni JPP projekti i objavljen je prvi zbirni pregledi potencijalnih projekata javno–privatnog partnerstva na Tuzlanskom kantonu, tzv. Katalog potencijalnih JPP projekata. Ovaj dokument obuhvata preko 40 potencijalnih projekata čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede je u toku 2018. godine izdvojilo 100.000 KM za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Odabrano je ukupno sedam JPP projekata iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona koji su ostvarili pravo na sufinansiranje do maksimalno 50% troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga JPP projekta iz svoje nadležnosti. Uspostavljena je saradnja između Ministarstva privrede i Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) na implementaciji aktivnosti koje će doprinijeti intenziviranju primjene JPP-a, te su u okviru pomenute saradnje pripremljene dvije TAIEX aplikacije, koje su odobrene od strane Generalne direkcije Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Također je uspostavljena saradnja i sa Agencijom za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske. U 2019. godini je planiran nastavak pozitivne prakse i intenziviranje aktivnosti iz 2018. godine, ali i realizacija novih aktivnosti koje u konačnici trebaju rezultirati unapređenjem javnih usluga i otvaranjem novih prilika za rast investicija na Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu, čime je planirano povećanje ukupnih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka u visini od 18.687.188 KM. Radi se o realizaciji Zaključka Vlade, kojim je Zavod zadužen da sačini Izmjene i dopune Finansijskog plana, prioritetno za realizaciju programa razvoja i unaprjeđenja dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem angažovanjem viška prihoda nad rashodima ostvarenog u 2018. godini, kao i povećanje programa zapošljavanja nezaposlenih doktora medicine i stomatologije po kriterijima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, povećanje programa Liječenje u inostranstvu i to na ime liječenja teških oboljenja kod djece, a koja se ne finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH.
Vlada je danas usvojila Informaciju o utrošku realizovanih sredstava za 2018. godinu po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Radi se o realizaciji Ugovora kojim je planirano osiguranje i investiranje ukupno 3.300.000,00 KM u periodu 2016 – 2020. godina. Shodno ovom Ugovoru 500.000 KM planiranih za 2016. godine prolongirana su za 2021., a 2017., i 2018. godine Vlada je UKC-u doznačila po 700.000 KM.
Vlada je danas odobrila 2.500,00 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta „Medicus” Tuzla, za refundaciju troškova vezanih za organizaciju projekta „Tuzla Brain Week” 2019, koji je održan od 11.03. do 17.03.2019. godine, kao i 3.000,00 KM, Free style d.o.o. Tuzla, kao finansijsku podršku u vezi organizacije Stručnog simpozija hirurga sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Tuzli 29. i 30. marta ove godine.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra” Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini. Prema ovoj odluci FINra će na studijski program Finansije i računovodstvo u akademskoj 2019/20. godini upisati ukupno 100 studenata od čega 50 redovnih i 50 vanrednih studenata.
Također, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.