Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

U Multimedijalnoj sali Grada Gračanica održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Gračanica na kojoj je razmatran dnevni red sa predloženih 10 tačaka.

Vijećnice i vijećnici su na početku sjednice učenjem fatihe i minutom šutnje odali počast bivšem vijećniku Azemu Ahmetaševiću koji je preminuo prethodni dan.

Za prvu tačku dnevnog reda koja se odnosila na razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Gračanica za devet mjeseci u tekućoj godini, obrazloženje je dao Gradonačelnik Helić:

„Za devet mjeseci ove godine ostvaren je budžet u iznosu od 13.998.229 KM ili 67,86% u odnosu na plan za 9 mjeseci, što je manje za 5,57% u odnosu na 2022. godinu. Prihodi su ostvareni u iznosu od 13.479.776 KM a uključeni višak koji je od prihodovanja je samo 507,851 KM jer drugi projekti ili namjene koji se finansiraju od viška nisu realizovani. Ukupni prihodi i primici su manje ostvareni za 22,41% ili 26.629.500 KM. Najmanje su ostvareni grantovi, samo 17,54% ili 608.133 KM što je manji od plana za 2.859.513 KM. Taj višak prihoda nije ni iskorišten, prenesen je iz ranijeg perioda. Porezni prihodi su ostvareni za 9,96% više u odnosu na plan a dobro je da su u okviru njih veći porezi na dohodak za 11,51% , indirektni su veći za 4,64%, također i porezi na imovinu su veći za 22,34% odnosno najveći su porezi na promet nepokretnosti od pravnih lica i veći su za 30,65%. Neporezni su ostvareni sa svega 72,80% ili manje za 961.504 KM. Budžetska rezerva je izvršena u iznosu od 66.447 KM ili 49,22%. Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 2.609.853 KM ili 30,59%. U obrazloženju stoji i šta je razlog tome, šta je realizovano nakon devetog mjeseca, koji su ugovori potpisani i koji su u proceduri“. Izvještaj je jednoglasno usvojen.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gračanica je povučen nakon kratkog zasjedanja Kolegija Gradskog vijeća, te je prijedlog Kolegija da se Odluka vrati u formu Nacrta te da se pusti u javnu raspravu, usvojen jednoglasno.

Gradsko vijeće razmatralo je i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine te Prijedlog Odluke o promjeni statusa javnog puta koji su usvojene većinom glasova, odnosno jednoglasno, dok je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora JP Komus d.o.o. Gračanica usvojen sa 26 glasova za i 3 suzdržana.

U informacionom dijelu sjednice, vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji projekata koji su finansirani sredstvima viših nivoa vlasti i međunarodnih donatora, Informaciju o realizaciji projekata harmonizacije katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, Informaciju o stanju sporta na području grada Gračanica te Informaciju o javnom prevozu putnika na području grada Gračanica.