Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Gračanica

U petak (29.03.) je održana 28. sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Sjednica ja započela odavanjem počasti zlatnom ljiljanu Armije Republike BiH, Habibu Hadžiću.

Predloženi dnevni red za ovu sjednicu je proširen za jednu tačku i to Odluku o prestanku i dodjeli mandata u Vijećima mjesnih zajednica Babići i Gračanica. Nakon usvajanja ovog prijedloga usvojen je i sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Gračanica za 2018. Godinu
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o korištenju Budžetske (tekuće) rezerve za 2018. Godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena općine Gračanica (SECAP)
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene m² korisne stambene površine na području općine Gračanica
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta (rente)
 6. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o visini naknade imenovanim dužnosnicima u regularnim tijelima Općine Gračanica
 7. Odluka o prestanku i dodjeli mandata  u Vijeću MZ Babići
  Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Gračanica
 8. Razmatranje i usvajanje plana upisa učenika u I razred JU Mješovite srednje škole Gračanica za školsku 2019/2020. Godinu
 9. Razmatranje i usvajanje plana upisa učenika u I razred JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica za školsku 2019/2020. Godinu
 10. Razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti za implementaciju platforme za mir 2018-2020.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i računom prihoda i rashoda, JU Centar za socijalni rad Gračanica za 208.godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i računom prihoda i rashoda, JU Bosanski kulturni centar Gračanica za 2018. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i računom prihoda i rashoda, JU dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica za 2018. godinu
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o odabiru projekata po Javnom pozivu za omladinske i nevladine organizacije

„Planirani Budžet iznosio je 13.811.305 KM, takođe smo u skladu s Odlukom o izvršenju Budžeta i Uputstvu donijeli Odluku krajem 2018 godine o usmjeravanju namjenskih grantova Budžeta te je on povećan za novih 69.416,27 KM. U konačnici planirani Budžet je iznosio 13.889.721 KM. Kad pogledate Budžet najmanje je ostvarenje na grantovima, svega 36,53% i uglavnom se odnosi na kapitalne grantove. Sve su to planirani grantovi od Kantona i za njih postoje donesene Odluke.“, obrazložio je Načelnik izlažući prvu tačku dnevnog reda.

Izvještaj o izvršenju Budžeta je usvojen sa 24 glasa ZA i 4 Suzdržana, kao i Izvještaj o korištenju Budžetske (tekuće) rezerve za 2018. Godinu.

Vijećnici su podržali i Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena općine Gračanica (SECAP).

Razmatrane su i jednoglasno usvojene Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene m² korisne stambene površine na području općine Gračanica i utvrđivanju visine naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta (rente).

Nacrt Odluke o visini naknade imenovanim dužnosnicima u regularnim tijelima Općine Gračanica usvojen je uz zaključak da se Nacrt Odluke stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Sedma tačka dnevnog reda su bile Odluke o prestanku mandata u Vijećima mjesnih zajednica Babići i Gračanica što je podržano sa 1, odnosno 2 suzdržana glasa.

Planovi upisa učenika u I razred Mješovite srednje škole Gračanica i Gimnazije „Dr.Mustafa Kamarić“ su podržani jednoglasno.

Na sjednici su razmatrani izvještaji o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i računom prihoda i rashoda javnih ustanova Centar za socijalni rad, Bosanski kulturni centar Gračanica i dječije obdanište „Naša djeca“ i svi su podržani jednoglasno.

Jednoglasno je podržana i posljednja tačka dnevnog reda Izvještaj o odabiru projekata po Javnom pozivu za omladinske i nevladine organizacije.