Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Gračanica

Jučer je  održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Gračanica.

Prije usvajanja dnevnog reda sjednice, zakletvu su položili novi vijećnici Ervin Baraković i Nedžad Kulić koji su u sastav Vijeća ušli na mjesta Nihada Krajinovića i Alena Mujića koji su na Općim izborima 2022. godine izabrani u Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pred vijećnicima se našlo trinaest tačaka dnevnog reda te je isti usvojen jednoglasno. Prva tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Grada Gračanica te je nakon dugotrajne rasprave i pauza, predloženi Statut usvojen a potom je usvojen i Zaključak da se na narednoj sjednici pokrenu izmjene Statuta u dijelu izbora Vijeća mjesnih zajednica.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina.

Nakon rasprave o trećoj tački dnevnog reda, Odluci o bezbjednosti saobraćaja na cestama Grada Gračanica, predlagač je povukao Odluku sa dnevnog reda s ciljem da se u narednih trideset dana održi još jedna raspravu na ovu temu.

Jednoglasno su usvojene i Odluka o administrativnim taksama, Nacrt Odluke o priznanjima Grada Gračanica te Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Gradske izborne komisije Gračanica za fiskalnu 2023. godinu.

Vijećnici su primili k znanju i Program rada Gradonačelnika i gradskih službi za upravu za 2023. godinu te imenovali Upravne i Nadzorne odbore JZU Gradska apoteka, JZU Dom zdravlja i JP Veterinarska stanica Gračanica.

U izvještajno-informativnom dijelu, usvojeni su Izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela (Komisija) u 2022. godini i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Gračanica.

Gradsko vijeće je primilo k znanju i Informaciju o stanju spomenika na području grada Gračanica.