Kadrovske i ostale odluke Vlade TK

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je jučer imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Takođe, donijela je više rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, te je dala saglasnost Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta, vozača, na neodređeno vrijeme.

Kako bi se dodatno precizirale odredbe ranije donesene Uredbe, ali i pojednostavio postupak ostvarivanja prava na novčane egzistencijalne naknade boraca u Tuzlanskom kantonu, Vlada je jučer izmijenila postojeću Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.

Izmijenjenom Uredbom utvrđen je način obračuna novčane egzistencijalne naknade, te su prilagođeni uslovi za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Također, utvrđena je dokumentacija potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu i smanjen broj potrebnih dokumenata u odnosu na raniju Uredbu. Definisan je način i postupak u slučaju ostvarivanja prava na penziju, definisani su novi slučajevi prestanka prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, kao i slučajevi kada stranka izuzetno može ponovo ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, bez prijave na evidenciji službe za zapošljavanje u trajanju od 12 mjeseci.

Osim navedenog utvrđena je i obaveza Službe da krajem svake godine, po službenoj dužnosti pribavi dokumentacije za lica su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, čime se korisnicima dodatno olakšava korištenje ovog prava.

Vlada je jučer odobrila 1.195.000 KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo. Od ovog iznosa milion KM je namijenjen za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, a 195.000,00 KM za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo.

Također, Vlada je danas odobrila kupovinu artikala za robne rezerve.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je odobrila 3.178,71 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je odobrila prijenos prava vlasništva na putničkom motornom vozilu marke GOLF VI sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Tuzli, bez naknade.