OBAVJEŠTENJE o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRAČANICA

GRADSKO VIJEĆE

Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

 

Broj predmeta:  03-04-sl-2023

Gračanica,           28.02.2023. godine

 

U skladu sa članom 118. stav 1. Statuta Grada Gračanica, („Sl. glasnik Grada Gračanica br. 01/23), člana 100. Poslovnika Gradskog vijeća, člana 24. Odluke o javnim raspravama u Gradu Gračanica i Zaključku Gradskog vijeća od 31.01.2023. godine, Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća o b j a v lj uj e

 

OBAVJEŠTENJE

o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica

 

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica, boračke organizacije, udruženja i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica.

 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica održaće se u petak 03.03.2023. s početkom u 11:00 h u Multimedijalnoj sali Gradske uprave Grada Gračanica

 

Nacrt Odluke o priznanjima Grada Gračanica objavljen je na web stranici: www.gracanica.gov.ba, dostavljen je svim Vijećima MZ, boračkim udruženjima, a primjerak Nacrta Odluke može se dobiti i kod Sekretara Gradskog vijeća ( I sprat – stari dio zgrade gradske uprave, kancelarija br. 23).

 

Odluka o priznanjima Grada Gračanica

Zaključak -Nacrt odluke o priznanjima 

 

 Sekretar

Dženana Tukulj, s.r.