Nove cijene usluga BH Pošte

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je uz saglasnost Agencije za poštanski promet i Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH, a shodno Odluci o jedinstvenoj tarifnoj politici, usvojilo novi Cjenovnik poštanskih usluga kojim su izmijenjene cijene univerzalnih poštanskih usluga.

 

Novim cjenovnikom izmijenjena je cijena za prenos običnog pisma sa 0,9 na 1,1 KM, a u skladu sa tim i cijene ostalih usluga koje zavise od osnovne cijene.

Cijeneći objektivne okolnosti poslovanja koje se odnose na povećanje cijena u sektorima i industrijama koji utiču na pružanje poštanskih usluga (naftni derivati i drugi energenti, vozila, rezervni dijelovi, troškovi održavanja sredstava rada i sl.), kao i ubrzani rast troškova u posljednjih pola godine uzrokovan kumuliranom inflacijom, javni poštanski operateri su se susreli sa otežanim poslovanjem. Do odluke o izmjeni cijena je došlo i zbog toga što se cijene za pružanje univerzalne poštanske usluge nisu mijenjale od 2013. godine a i primijetan je globalni porast cijena.

 

Prema službenim podacima Centralne banke BiH, procijenjena stopa inflacije samo u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 9,2%, a uvažavajući složenu ekonomsku situaciju ovaj rast se nastavio što je dodatno uticalo i na troškove i poslovanje javnih poštanskih operatera. Prethodno navedeno ima značajan uticaj na poslovanje Javnih poštanskih operatera u BiH, kao i buduće održivo obavljanje univerzalnih poštanskih usluga. Javni poštanski operateri su se složili o potrebi preduzimanja aktivnosti korekcije cijena univerzalnih poštanskih usluga, a u cilju amortiziranja negativnog inflacijskog uticaja.

 

Cijene za rezervisane poštanske usluge usaglašene su od strane sva tri javna poštanska operatera i Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, a saglasnost je dalo Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH.

 

Novi cjenovnik poštanskih usluga “JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo dostupan je na zvaničnoj web stranici www.posta.ba.