Najava kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

Ženska romska mreža „Uspjeh“, 08. marta na Međunarodni dan žena, u Bosni i Hercegovini započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila, na Svjetski dan Roma i Romkinja.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ poručuje:

Kampanjom šaljemo poruku da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne osigurava dostojanstvo.

Svakodnevno smo diskriminisane i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine, što je dodatno usložnjeno i time da smo izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što nas čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja.

Kampanjom zahtjevamo sljedeće:

Nultu toleranciju na sve oblike nasilja prema Romkinjama
Nultu toleranciju na maloljetničke/ugovorene brakove
Nultu toleranciju na sve oblike rasne diskriminacije
Nultu toleranciju na nevidljivost romske djece u obrazovanju
Nultu toleranciju na sve oblike isključenosti Romkinja

U 12:00 sati, 08. marta 2023. godine ćemo biti na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru gdje ćemo zajedno poslati poruku da nasilje, maloljetnički/ugovoreni brakovi, rasna diskirminacija, nevidljivost romske djece u obrazovanju i društvena isključenost ne smije biti tolerisana niti dovedena u korelaciju sa romskom tradicijom, kulturom i običajima jer se isključivo radi o grubom kršenju ljudskih prava.

Pozivamo Vas da nam se pridružite.

Informacije o svim događajima koji će se održavati tokom kampanje mjesec dana ženskog romskog aktivizma biti će dostupne na web stranici www.bolja-buducnost.org.