Međuinstitucionalna saradnja u oblasti maloljetničke delinkvencije

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovali su na radionici o izradi „Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u općini Lukavac”. Na radionici je usaglašena metodologija izrade i sadržaj protokola, kao i način nastavka rada radne grupe na implementaciji te razmatrana mogućnost uključivanja drugih zainteresiranih ustanova i organizacija koje rade sa mladima u Lukavcu.

Aktivnosti izrade protokola dio su projekta „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delinkvencije” čiju realizaciju je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Projekat sprovode UG Vive Žene Tuzla u saradnji sa JU Centar za socijalni rad Lukavac i drugim navedenim ustanovama i organizacijama.
U izradu ovog dokumenta uključeni su predstavnici: Općine Lukavac, Centra za socijalni rad Lukavac, Osnovne škole Turija, Osnovne škole Prokosovići, JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac, Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Odgojnog Centra TK, Policijske uprave Lukavac, Fondacije “Selo Mira” Turija, Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća (CROPS), Doma zdravlja Lukavac, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i UG Vive žene.