Konkurs Općine Kalesija za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 1/18) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2018 godini, broj: 02-05-2-688/18, od 08.02.2018. godine, Općinski načelnik, dana 13.02.2018. godine,   r a s p i s u j e K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2017/2018. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koje će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
 • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
 • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
 • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti  sljedeća dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni rodni list),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (PBA-3 ne starije od tri mejseca) i kopiju lične karte,
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
 4. Izjavu da ne primam kredit ili stipendiju od drugog davaoca, (ne starija od tri mejseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, (ne starija od tri mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se nevodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija, (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju, potvrda o školovanju.
 10. Dokaz o branilačkom statusu i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca  – Poslednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH.

Napomena: Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”

(Nezavisni.ba)