Kako i gdje se odlaže medicinski otpad iz zdravstvenih ustanova?

Povećane su količine medicinskog infektivnog otpada u gotovo svim zdravstvenim ustanovama u BiH. Procjena koju je radio UNDP u šest bolnica i 20 Domova zdravlja pokazala je da je došlo do povećanja generisanja medicinskog otpada i do dva puta više u odnosu na prethodne godine prije pandemije koronavirusa.

Sav infektivni medicinski otpad od kovid pacijenata smatra se visokorizičnim,a količine koje su produkovane u godini pandemije su udvostručene.

NA UKC RS ranijih godina godišnje se produkovalo oko 65-70 tona infektivnog medicinskog otpada. Ove godine te količine su znatno veće, pa je prema podacima iz ove ustanove taj iznos bio oko 170 tona.

Otpad se razdvaja na mjestu nastanka, pakuje i obilježava propisanim etiketama. Otprema se svakodnevno, a za dalji tretman zaduženo je ovlašteno preduzeće sa kojim zdravstvevna ustanova ima sklopljen ugovor.

“Ovaj otpad može se na dva načina tretirati. Spalionicama, kojih u RS i BiH i regionu nema. Drugi način je sterilizacija i mljevenje infektivnog otpada i oštrih predmeta . Koliko ja znam Eko grupa ima sterilizatore koji taj medicinski otpad sterilišu i melju do neprepoznatljivosti, a kao takav zakonom je propisano da se može odlagati na komunalne deponije, jer je bezbjedniji od otpada iz domaćinstva”, rekao je Željko  Aleksić odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom u UKC-u RS.

Upravljanje medicinskim otpadom definisano je entitetskim zakonima i pravilnicima. Shodno njima svaka zdravstevna ustanova mora imati plan upravljanja. Osim što su suočeni sa većim količinama, ističu, procedure su uhodane.

“Od procesa sertifikacije JZU Dom Zdravlja Višegrad ova ustanova je počela sa odlaganjem infektivnog otpada posebnim kontejnerima u samoj zdravstvenoj zajednici. To su posebni kontejneri za odlaganje oštrih predmeta i infektivnog otpada koji se skladišti u druge kontejnere koji se odlažu u posebnu prostoriju koja se nalazi izvan Doma zdravlja. Imamo sklopljen ugovor sa firmama koje se bave odvozom otpada”, objasnila je Snežana Đurovićeva direktor Doma zdravlja Višegrad.

Razdvajanje i odvojeno sakupljanje medicinskog otpada je osnova za adekvatan tretman.

“On se sterilizuje, drobi i direktno odlaže sa medicinskim neopasnim otpadom i sa komunalnim otpadom, kako je to propisano i preporučeno zakonima”, istakla je Andrea Muharemovićeva projektni menadžer za okolinski razvoj, UNDP.

Predstavnici UNDP-a i Ambasade Švedske UKC-u RS uručili su danas opremu za tretman otpada nastalog tokom pandemije. Riječ je o donaciji Švedske koja se realizuje u okviru projekta UNPD-a.