Gradska uprava: Sutra potpisivanje ugovora za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

U srijedu, 2.11.2022. godine u 11.00 sati, u Gradskoj upravi Tuzla (sala za sastanke na I spratu) će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa upraviteljima – korisnicima sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Grad Tuzla je u Budžetu za 2022.godinu obezbijedio sredstva u iznosu od 250.000,00 KM u svrhu dodjele subvencije etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata na području grada Tuzle. Subvencija se odnosi na troškove sanacije sljedećih zajedničkih dijelova zgrada: krov, fasada i rampe (kosine) i druge sisteme za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere). Grad Tuzla subvencionira do 50 % sredstava od iznosa ukupne investicije za sanaciju  krova ili fasade, odnosno, najviše do 95% sredstava od iznosa ukupne investicije ukoliko se aplicira za uklanjanje arhitektonske barijere.

Gradsko vijeće Tuzle je na prijedlog Gradonačelnika razmatralo i usvojilo Odluku o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj: 1/22), kojom je definisano da se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva.

U skladu sa navedenom Odlukom Gradskog vijeća Tuzle, u toku 2022.godine Služba civilne zaštite je objavila dva javna poziva, te je procedura po drugom javnom pozivu u dijelu koji se odnosi na pregledanje i ocjenu pristiglih prijava zvanično okončana dana 21.10.2022.godine kada je objavljena Konačna rang lista na web stranici Grada Tuzle. Na Konačnoj rang listi su navedene ukupno 23 prijave za koje će Grad Tuzla i upravitelji zaključiti Ugovore o dodjeli subvencije kojima će biti regulisana sva prava i obaveze između ugovornih strana, te je riječ o ukupnim sredstvima u iznosu od 123.335,29 KM. Prijave za koje će biti potpisani ugovori se odnose na krovove i arhitektonske barijere, dok za subvencioniranje troškova sanacije fasade nije bilo urednih prijava. Kada se uzmu u obzir i sredstva na ime subvencije koja su raspodijeljena na prvom javnom pozivu, u ukupnom zbiru je riječ o ugovorenim sredstvima u iznosu od 206.781,36 KM.