Grad Tuzla: U toku Javna rasprava o Budžetu za 2023. godinu u dijelu iz oblasti boračko-invalidske zaštite

U skladu sa članom 7. Odluke Gradskog vijeća Grada Tuzle o načinu provođenja javne rasprave, broj: 01/11-A-18042-2022 od 27.10.2022. godine, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica poziva korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite, korisnike Budžeta Grada Tuzle, da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period od 1.1. do 31.12.2023. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Javna rasprava traje najkasnije do 21.11.2022. godine, a sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na navedene dokumente, sa obrazloženjem, mogu se dostaviti pismenim putem na adresu Grad Tuzla – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, Aleja Alije Izetbegovića broj 4, Tuzla i u elektronskoj formi (putem e-mail adrese: admirat@tuzla.ba).

Dodatna pojašnjenja i konsultacije korisnici mogu dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica uz prethodnu najavu putem telefona: 035 307 560.

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu objavljeni su na web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba,  u kategoriji Budžet za 2023. godinu.

Grad Tuzla

Služba za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica

Program javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu u dijelu sredstava koja se odnose nakorisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite