Gračanica: Javni poziv za prijavljivanje nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za obavljanje stručnog osposobljavanja

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora („Službeni glasnik Grada Gračanica“ broj : 8/21) i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica” broj: 1/19) Gradonačelnik Grada Gračanica, o b j a v lj u j e

JAVNI  POZIV

ZA  PRIJAVLJIVANJE  ZAINTERESOVANIH  NEZAPOSLENIH  OSOBA

VSS  SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA ZA OBAVLJANJE  STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA  U ORGANU  UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA  IZ  JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

I

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora grada Gračanica.

II

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 43 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

1.Diplomirani pravnik5  lica koja se stručno osposobljavaju
2.Diplomirani ekonomista2  lica koja se stručno osposobljavaju
3.Diplomirani inženjer elektrotehnike2  lica koja se stručno osposobljavaju
4.Diplomirani inženjer mašinstva2  lica koja se stručno osposobljavaju
5.Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije1  lice koje se stručno osposobljava
6.Diplomirani inženjer hemijske tehnologije1  lice koje se stručno osposobljava
7.Diplomirani socijalni radnik2  lica koja se stručno osposobljavaju
8.Profesor razredne nastave3  lica koja se stručno osposobljavaju
9.Diplomirani pedagog – psiholog2  lica koje se stručno osposobljavaju
10.Profesor matematike3  lica koje se stručno osposobljavaju
11.Profesor engleskog jezika3  lica koja se stručno osposobljavaju
12.Profesor informatike2  lica koja se stručno osposobljavaju
13.Profesor bosanskog jezika2  lica koja se stručno osposobljavaju
14.Nastavnik – Profesor njemačkog jezika3  lica koja se stručno osposobljavaju
15.Nastavnik historije i geografije1  lice koja se stručno osposobljava
16.Nastavnik tjelesnog odgoja2  lica koja se stručno osposobljavaju
17.Profesor filozofije i sociologije1  lice koje se stručno osposobljava
18.Profesor hemije1  lice koje se stručno osposobljava
19.Profesor historije2  lica koja se stručno osposobljavaju
20.Profesor geografije2  lica koja se stručno osposobljavaju
21.Nastavnik tehničkog odgoja i informatike1  lice koja se stručno osposobljava

Ukoliko se na javni poziv za prijem ne javi odgovarajući broj navedenih zanimanja, mogu se primiti i druga zanimanja, a ako se sa pravnim subjektima obezbijede uslovi može se primiti i veći broj od utvrđenog broja u stavu 1. ove tačke.

III

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

  1. Dokaz o završenoj VSS- diploma ili uvjerenje o diplomiranju.
  2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se kandidat vodi na evidenciji nezaposlenih.
  3. Potpisanu izjavu o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta, odnosno pravnog

subjekta u koji bude raspoređen za obavljanje stručnog osposobljavanja.

  1. Uvjerenje o prosjeku ocjena (za kandidate koji imaju prosjek 9,0 i više).
  2. Obavještenje o prebivalištu (CIPS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

IV

Javni poziv ostaje otvoren od 19.07.2021. godine do 31.08.2021. godine, a objaviti će se u sredstvima javnog informisanja (web stranica i oglasna ploča Grada Gračanica, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje).

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove na posebnom obrascu.

Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti na info pultu šalter sale Grada Gračanica i web stranici: www.gracanica.gov.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V

Osnovni kriterij za odabir kandidata za stručno osposobljavanje je dužina čekanja na evidenciji Biroa za zapošljavanje Gračanica nakon sticanja visoke stručne spreme, kao i prosjek ocjena 9,0 i više bez obzira na dužinu čekanja na zaposlenje kod Biroa za zapošljavanje Gračanica.

VI

Detaljne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na info pultu šalter sale Grada Gračanica.

Izjava o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta rasporeda

Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa