Doboj Istok: Javni poziv za dodjelu plastenika

Za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem
sufinansiranja u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ u općini Doboj Istok u 2019 godini.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Doboj Istok koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:
1. Da ima prebivalište na područiju općine Doboj Istok,
2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Doboj Istok i izvršio ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Općinska služba za poduzetništvo i finansije općine Doboj Istok je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju ovog Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1-3 boda,
– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
– dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
– jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
– podnosilac zahtjeva nezaposlen, -5 bodova,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
– mlađe osobe životne starosti do 35 godina (podnosilac zahtjeva) – 3 boda,

– ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda

c) socijalni aspekt:
– nema primanja -5 bodova
– minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM -4 boda
– minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -3 boda,
– minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 2 boda,
– minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 1 boda,
– primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova
– socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

d) borački status:
– porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca (3 boda).

– podnosilac zahtjeva ima priznat status RVI (3 boda),
dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva (1 bod).
– borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac) (3 boda),
dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva (1 bod).
– podnosilac zahtjeva ima priznat status logoraša (3 boda),
dodatni logoraški status člana porodičnog domaćinstva (1 bod).
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe.
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
A) obavezna dokumentacija
1. obrazac za prijavu na Javni poziv
2. o vjerena kopija lične karte,
3. ovjerena kućna lista,
4. zemljišno-knjižni izvadak ili dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvadka) ili posjedovni list na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju)
5. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
6. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 3 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
7. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
8. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili da će dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
9. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
10. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
11. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za mlađu djecu priložiti rodni list)
12. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)
13. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu)
14. dokaz o boračkom stasusu.

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: tri člana, jedan predstavnik organizacije Muslim Aid i dva predstavnika Općine.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je :
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Doboj Istok.

NAPOMENA:
• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Doboj Istok i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Doboj Istok sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“,
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo i finansije općine Doboj Istok , ili na broj telefona 035/720-421 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.

Javni poziv je otvoren od 27.03.2019 do 10.04.2019 godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.