Budžet TK za 2019. godinu oko 392,5 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Kada je u pitanju Budžet Kantona, u 2019. godini prihodi, primici i finansiranje ukupno iznose 392.541.122,00 KM. Imajući u vidu očekivanje daljeg rasta prihoda od indirektnih i direktnih poreza planirani iznos je za oko 7,85 miliona KM veći u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2018. godine. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (82,70%) se odnosi na prihode od poreza, gdje je najveće učešće prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak, zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću.

Namjenski prihodi planirani su u iznosu od 25.817.799,00 KM, a najveći dio se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 17,8 miliona KM. Na projekte iz vodnih naknada se odnosi oko 10,5 miliona KM, na oblast šumarstva 4,1 miliona KM, na projekte iz promjene namjene poljoprivrednog zemljišta cca 2 miliona KM i iznajmljivanja zemljišta oko 1 milion KM. na Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice planirana su sredstva za projekte zaštite okolice u iznosu od oko 5,7 miliona KM.

S druge strane rashodi su planirani u iznosu od 392.141.418,00 KM, što je za 1,96% više u odnosu na Budžet za 2018. godinu. Od ovog iznosa za finansiranje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava odnose se sredstva koja iznose 336.678.049,00 KM, a na rashode i izdatke iz namjenskih sredstva, vlastitih prihoda, donacija i primljenih transfera drugih nivoa vlasti se odnosi 55.463.369,00 KM.

U projekcijama za 2019. godinu, 1,9 miliona KM je planirano za pokriće dijela akumuliranog  deficita sa 31.12.2018. godine.

Ono što karakteriše ovogodišnju rashodovnu stranu jeste, između ostalog povećanje potrebnih sredstava za isplatu plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave (6,5%) i dodatnih rashoda u budžetu, a što je u skladu sa postignutim dogovorima sa sindikatima. Također, izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je obaveza sufinansiranja prijevoza učenika koji putuju od kuće do škole 2 km i više, umjesto dosadašnjih 4 km i više, za što je osigurano ukupno 1.861.447,00 KM, odnosno oko 800.000,00 KM dodatnih sredstva.

Također, obzirom na postignute izborne rezultate i učešće u radu Skupštine Tuzlanskog kantona, Budžetom su otvorena dva nova potrošačka mjesta Pokret demokratske akcije (PDA) i Naša stranka. Istovremeno je otvoreno i novo potrošačko mjesto „Hraniteljstvo“. Planirana sredstva na ovom mjestu su usmjerena sa dva potrošačka mjesta koja su bila u Budžetu 2018. godine, a to su „Porodični smještaj djece“ i „Porodični smještaj odraslih“. U Budžetu za 2019. godinu novo potrošačko mjesto je i „Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje“, koje je otvoreno u skladu sa Strategijom za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu. Na kraju, u okviru razdjela Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima dolazi do razdvajanja Ministarstva na – Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije.

Posmatrajući rashode po namjeni, može se izdvojiti podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, koja je planirana u iznosu od 4.000.000,00 KM, što je povećanje za 200.000,00 KM u odnosu na 2018.godinu.

Za otplate kredita planirano je 10.830.724,00 KM, što je za 7,716.000,00 manje u odnosu na 2018. godinu. Dopunska prava boračko invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a planirana su u iznosu od 7.910.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2018. godine za 400.000,00 KM. Za programe i projekte zapošljavanja određenih kategorija, kao što zapošljavanje Roma, zapošljavanje mladih do 30 godina, sufinansiranja zapošljavanja lica za koje je zakonski prestao institucionalni smještaj, zapošljavanje članova porodica u kojima nijedan član porodice nije zaposlen, program podrške obavljanju pripravničkog/volonterskog staža za omladinu koja ne pripada boračkoj populaciji planirano je 252.600,00 KM, i to je, u odnosu na plan 2018.godine, povećanje za 207.600,00 KM. Sredstva u iznosu od 450.000,00 KM planirana su (100.000,00 učešče Vlade Kantona i 350.000,00 učešće drugih nivoa vlasti) za izgradnju Centra za autizam Tuzla. Za podršku povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima planirano je 1.020.000,00 KM. 345.750,00 KM je planirano za zdravstveno osiguranje učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu. Za Strategiju za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje planirano je 542.500,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkog materijala i opremanje škola specifičnom didaktičkom opremom, za eliminisanje prostornih prepreka u vrtićima i prilagođavanje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju. Ove godine planirana su i sredstva u iznosu od 485.095,00 KM koja su potrebna za sistematske preglede zaposlenika osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Za Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima planirano je 500.000,00 KM, odnosno 80.000,00 KM više u odnosu na plan 2018.godine, a povećana su i izdvajanja za podršku razvoju kantona (200.000,00 KM), tjelesnu kulturu i sport (605.000,00 KM), podršku mladima (120.000,00 KM).

Ostale pozicije u Budžetu, uključujući i sredstva Tekuće rezerve su ostala na niviou plana 2018. godine.

Na kraju, značajno je istaknuti da je Federalno ministarstvo finansija dalo pozitivno mišljenje na Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Sanje Kavaz Hukić, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci. Također, Vlada je imenovala članove više školskih odbora u školama na području Tuzlanskog kantona, saopćeno iz Ureda za informisanje TK .

(nezavisni)