Blok 3 Termoelektrane Tuzla mogao bi sa uglja preći na drvnu biomasu

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisat će u četvrtak Mandatno pismo za Projekat konverzije Bloka 3 TE „Tuzla“ na ugalj u kombinovano toplotno i energetsko postrojenje na bazi drvne biomase.

Mandatnim pismom potvrđuje se zaintersovanost Evropske banke za obnovu i razvoj da razmotri učešće u Projektu konverzije Bloka 3 u TE „Tuzla“, koje trenutno kao energent za proizvodnju koristi ugalj, u kombinovano toplotno i energetsko postrojenje na bazi drvne biomase kroz obezbjeđivanje dugoročnog finansiranja, u obliku korporativnog kredita u iznosu do 50 miliona EUR, a što će zavisiti od rezultata dalje procjene Projekta.

Blok 3 TE „Tuzla“ (100 MWe, 220 MWt) prestaje s pogonom na ugalj do kraja 2023. godine, u skladu s Opt-out opcijom. Nastavak rada ovog kogeneracijskog Bloka, koji je konektovan na toplinsku stanicu sistema daljinskog grijanja gradova Tuzla i Lukavac, moguć je samo ukoliko se postrojenje uskladi sa zahtjevima Direktive o Industrijskim Emisijama (IED). Jedna od opcija je da se izvrši potpuna konverzija Bloka 3 na biomasu, čime bi se ispunili i zahtjevi prema IED. Realnost i perspektivnost planiranog projekta, u smislu savladavanja logističkih izazova obezbjeđenja biogoriva, baziraju se na prikladnoj veličini Bloka 3 (kotlovi 2×50 MW, turbogeneratorski set 100 M).

Realizacijom projekta konverzije, Blok 3 bi u kogenerativnom režimu rada obezbijedio toplinsku energiju okolnih gradova u skladu s direktivama o obnovljivim izvorima, energetskoj efikasnosti i klimatskoj regulativi, u dugoročnom pogledu – do 2050. godine, pa i poslije.