ZZO TK: Dovedeno u pitanje finansiranje svih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 15.12.2020. godine donijela Zaključak kojim se prihvata Finansijski plan Zavoda za 2021. godinu i uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i davanje saglasnosti.

Skupština daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda do 31. decembra tekuće godine.

Ukoliko se Finansijski plan za 2021. godinu ne donese prije početka fiskalne godine, Skupština Tuzlanskog kantona je dužna dati saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2021. godine.

S obzirom da je 28.12.2020. godine došlo do prekida sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona a na kojoj je trebao biti razmatran Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, ovim potezom finansiranje svih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona od 01.01.2021. godine je dovedeno u pitanje.

Ukoliko se do 31.12.2020. godine ne usvoji Odluka o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2021. godine ili Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Zavod bi morao obavijestiti sve ugovorne zdravstvene ustanove, javne i privatne, da od 01.01.2021.godine više nemaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite i da prestanu sa pružanjem istih na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Postojeći ugovori su zaključeni do 31.12.2020. godine, a kako ne bi bila utvrđena finansijska sredstva za pružanje zdravstvene zaštite niti Odlukom o privremenom finansiranju niti Finansijskim planom, ne bi postojala mogućnost ni eventualnog zaključivanja Aneksa postojećih ugovora do momenta usvajanja Odluke ili Finansijskog plana.

Pored toga ljekari ne bi smjeli propisivati lijekove sa Liste lijekova i ortopedskih i drugih pomagala, i Zavod bi morao obavijestiti sve ugovorne apoteke da prestanu sa izdavanjem ranije izdatih recepata za lijekove sa Liste lijekova i ortopedskih i drugih pomagala jer ne bi bio u mogućnosti da prihvata nove obaveze u 2021. godini.

Zaustavila bi se sva prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja: naknade plaća, liječenje van kantona, liječenje u inostranstvu, biomedicinska oplodnja itd.

Želimo upoznati javnost na ozbiljnost situacije, posebno sa epidemiološkog aspekta zbog pojave koronavirusa, i na činjenicu da bi rad zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu bio ugrožen a sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica Zavoda bi sa 01.01.2021.godine bila obustavljena.

Pozivamo poslanike u Skupštini TK za hitno postupanje i davanje saglasnosti na dostavljeni Finansijski plan Zavoda za 2021. godinu ili zaključak da Zavod pripremi i uputi u dalju proceduru Odluku o privremenom finansiranju za period 01.01.-31.03.2021.godine na koju bi Skupština Tuzlanskog kantona dala saglasnost najkasnije do 31.12.2020. godine, stoji u saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.